Mūsu skolēniem un viņu ģimenēm – Latvijas Bērnu fonda stipendijas.

15. jūnijā Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas zālē norisinājās sirsnīgs pasākums, kurā Dobeles novada pašvaldība,  novada  sociālais dienests,  Izglītības pārvalde un Latvijas Bērnu fonds bija aicinājuši centīgus skolēnus, viņu vecākus, daudzbērnu ģimenes, lai gan atzīmētu skolēnu sasniegumus mācību darbā un sabiedriskajās aktivitātēs, gan teiktu paldies vecākiem par atbalstu savu bērnu izglītībai, attīstībai un viņu  izglītības iestādēm.

Četriem Dobeles novada jauniešiem, kurus ieteikušas mācību iestādes un novada sociālais dienests, tika pasniegtas Latvijas Bērnu fonda stipendijas. Divi no viņiem mācās Dobeles Valsts ģimnāzijā.

Stipendiju saņēma 11.BK klases skolniece Linda Mešķe un 10.A1 klases skolēns Toms Jaunozols.

Lindas raksturojumā pieteikumam stipendijai uzsvērts, ka līdztekus apzinīgam mācību darbam jauniete dzied korī "Sadziedis", dejo skolas deju kolektīvā, darbojas skolēnu pašpārvaldē, ir Dobeles kultūras nama amatierteātra "Smaids" dalībniece. Lindai patīk un padodas rakstīt scenārijus skolas pasākumiem, kuros pati arī iesaistās, jo viņai ir izteiktas organizatora spējas. Ar Lindas un citu skolēnu iniciatīvu šī gada februārī skolā tika izveidots teātra pulciņš, kuru bez atlīdzības vada Lindas tētis. Abi vecāki ir meitai līdzās visos pasākumos, seko līdzi skolas gaitām, jo Mešķu ģimenē valda savstarpēja uzticēšanās un atbalsts.

Toms ir ļoti muzikāls, dzied korī "Sadziedis" un zēnu vokālajā ansamblī KPTT, kā arī spēlē Dobeles mūzikas skolas pūtēju orķestrī. Mācību jomā Tomam īpaši padodas ķīmija, viņš darbojas Mazajā ķīmijas skolā, piedalījies novada ķīmijas olimpiādē. Pieņemot SIA "Tenapors" uzaicinājumu, Tomam savu zinātniski pētniecisko darbu būs iespēja izstrādāt un arī vasarā strādāt šī uzņēmuma laboratorijās. Puisis saņem mīlestību un atbalstu no savas ģimenes, kas ar pozitīvo piemēru ieaudzina viņā tikumiskās un ētiskās vērtības un allaž atbalsta klases un skolas aktivitātes. Par to Jaunozolu ģimene tika godināta ģimnāzijas rīkotajā Ģimeņu pateicības dienā. Toms ir skolas lepnums, jo ir atbildīgs, gudrs, pieklājīgs un daudzpusīgs jaunietis.

Par atbalstu bērnu izglītošanā un talantu attīstīšanā Latvijas Bērnu fonda stipendiju saņēma vairākas daudzbērnu ģimenes. Starp tādām ir saimes, kurās kāds no bērniem mācās arī Dobeles Valsts ģimnāzijā. Plotkānu ģimenē šogad 9. klases izlaidums bija Annijai. Karro ģimenes atvase Artūrs ir pabeidzis 7. klasi. Savukārt Vildaus ģimenē Una ir ģimnāzijas šī gada 12. klases absolvente. Priecājamies par mūsu skolēniem un viņu vecākiem!

Skolēnus un ģimenes apsveica Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns un Latvijas Bērnu fonda prezidents Andris Bērziņš. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja baudīt augsti profesionālu mūziku kādreizējās rokgrupas "Kredo" dalībnieka Valda Skujiņa grupas sniegumā.

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

Tomu Jaunozolu apsveic Latvijas Bērnu fonda prezidents Andris Bērziņš

Stipendiju saņēmusi Vildaus ģimene.

Plotkānu ģimene.

Goda vietā – Karro ģimene.

Jaunozolu un Mešķu ģimenes kopā ar Toma un Lindas klašu audzinātājām Ivetu Meiju un Gitu Jākobsoni.

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

ZIŅAS sadaļā CITAS AKTIVITĀTES