DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Sākums Izglītība Dokumenti Personas datu aizsardzība

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums

Atjaunots:

Datu privātuma politika

Dobeles Valsts ģimnāzija savā darbībā ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz personas datu apstrādes likumīgumu un aizsardzību.

Datu privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par galvenajiem mūsu veiktajiem personas datu apstrādes nolūkiem, to tiesisko pamatojumu un citu informāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.panta nosacījumiem:

Pārzinis: Dobeles novada pašvaldība. Adrese: Brīvības iela 17, Dobele, LV-3701, reģistrācijas Nr. 90009115092, Tālr. 63720940, epasts: dome@dobele.lv

Datu aizsardzības speciālists: Raivis Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv, Viesturs Grūbe, tālr.: +371 67419000, e-pasts: viesturs@grubesbirojs.lv

Personas datu apstrādes pamatnolūki:

 • Izglītības iestāžu audzēkņu uzskaite;
 • Grāmatvedības uzskaite;
 • Personāllietu uzskaite;
 • Pretendentu uzskaite;
 • Lietvedības dokumentu uzskaite;
 • Video novērošana.

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums:

Mūsu veiktās personas datu apstrādes likumīgumu nosaka vismaz viens no šādiem pamatojumiem:

 • Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.
 • Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 • Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktos noteikto pienākumu izpildei;
 • Apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses;
 • Apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija. Atsevišķiem nolūkiem personas dati tiek iegūti arī no valsts informāciju sistēmām.

Personas datu kategorijas: Tikai personas, kuras ir iesaistītas attiecīgā personas datu nolūka īstenošanai.

Personas datu glabāšanas ilgums: glabāšanas ilgums ir atkarīgs no attiecīgā personas datu apstrādes nolūka, nepārsniedzot termiņu, kas ir noteikts Latvijas Republikas tiesību aktos.

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Dobeles novada pašvaldības pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Dobeles novada pašvaldībai atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai:

 • Tiesības būt informētam - Jums ir tiesības tikt informētam, pārredzamā un saprotamā veidā saņemot informāciju par veikto personas datu apstrādi.
 • Tiesības piekļūt personas datiem - Jums ir tiesības pieprasīt informāciju no Pašvaldības par Jūsu veikto personas datu apstrādi.
 • Tiesības personas datu labošanai - ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt Pašvaldībai tos labot. ņemot vērā Jūsu pieprasījumu, Pašvaldība nodrošinās Jūsu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi un / vai neprecīzi. Ja tomēr Pašvaldība nolems nelabot Jūsu personas datus, Pašvaldība Jums sniegs skaidrojumu, kāpēc tie netiks laboti.
 • Tiesības atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei - ciktāl Pašvaldība apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādā gadījumā Pašvaldība pārtrauks apstrādāt Jūsu personas datus tam nolūkam, kādam Jūs devāt savu piekrišanu.
 • Tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu - Atsevišķos apstākļos Jums ir tiesības prasīt Pašvaldībai dzēst Jūsu personas datus (piemēram, gadījumos, ja Jūsu personas datu apstrādes likumiskais pamatojums balstās tikai uz Jūsu sniegto piekrišanu). Savukārt, ja Jūsu personas datu apstrādi regulē un nosaka ārējie normatīvie akti, Pašvaldībai visticamāk nebūs tiesības dzēst Jūsu personas datus.
 • Tiesības ierobežot vai iebilst pret datu apstrādes veikšanu - Atsevišķos apstākļos Jums ir tiesības pieprasīt Pašvaldībai uz laiku ierobežot Jūsu personas datu apstrādi (piemēram, gadījumos, ja datu subjekts ir konstatējis neprecizitātes savos personas datos un Pašvaldībai nepieciešams laiks datu precizitātes pārbaudei vai arī datu subjekts var iebilst pret personas datu izmantošanu profilēšanā, tiešās tirgvedības nolūkos, vai arī zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, izņemot, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs). Informācijai, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, vai Jūs iebilstat pret datu apstrādi, tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt Pašvaldības pakalpojumus.
 • Tiesības uz personas datu pārnesamību - Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citai trešajai personai. Ja Pašvaldība apstrādā personas datus saskaņā ar datu subjekta piekrišanu vai pamatojoties uz līgumu, un tie ir saglabāti strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, datu subjektam ir tiesības lūgt personas datu nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Šīs tiesības netiek attiecinātas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, lai izpildītu uz Pašvaldību attiecināmu juridisku pienākumu, vai, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pašvaldībai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
 • Tiesības nebūt par automatizēta individuāla lēmuma, tostarp profilēšanas, subjektu - Katram datu subjektam ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kurš ir balstīts tikai uz automatizētu apstrādi (bez cilvēku iesaistes), ieskaitot profilēšanu, kas rada datu subjektam tiesiskas sekas vai būtiski to ietekmē līdzīgā veidā. Informējam, ka Pašvaldība neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu personas datu apstrādei.
 • Tiesības sūdzēties - Ja Jūs neapmierina Pašvaldības atbilde, vai uzskatāt, ka Pašvaldība veic personas datu apstrādi pretēji normatīvo aktu prasībām, Jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai vai Pašvaldības norīkotajam datu aizsardzības speciālistam.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

2. PIELIKUMS

Dobeles novada pašvaldības

Personas datu apstrādes noteikumi

Personas datu apstrādes nolūki, to juridiskais pamatojums, papildus ieguves avoti un kategorijas

Nolūks: Juridiskais pamatojums: Papildus ieguves avoti: Personas datu kategorijas: Glabāšanas ilgums
Lietvedības dokumentu uzskaite (t.sk. Personas datu apstrāde, kas nav iekļauta nevienā no citiem apstrādes nolūkiem) Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un / vai c) apakšpunkts (Likums "Par Pašvaldībām", "Iesniegumu likums", "Paziņošanas likums" un uz šo likumu pamata izdotie tiesību akti). Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra centrālā datu bāze. Tikai tādā apjomā kā tas ir noteikts likumā "Par Pašvaldībām", "Iesniegumu likums", "Paziņošanas likums" un uz šo likumu pamata izdotajiem tiesību aktiem vai arī tādā apjomā, kas ir nepieciešams, lai izpildītu datu subjekta lūgumu vai izpildītu savstarpējo līgumu. 5 gadi
Grāmatvedības un personāllietu uzskaite Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts Nav Tikai tādā apjomā kādu datu subjekts ir iesniedzis Grāmatvedībai – 10 gadi, Personāllietām - 75 gadi.
Iedzīvotāju uzskaite Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un c) apakšpunkts (“Iedzīvotāju reģistra likums” un "Dzīvesvietas deklarēšanās likums", un uz šo likumu pamata izdotie tiesību akti). Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes pārvaldībā esošais „Iedzīvotāju reģistrs”. Tikai tādā apjomā kā tas ir noteikts Iedzīvotāju reģistra likumā, Dzīvesvietas deklarēšanās likumā un uz šo likumu pamata izdotajiem tiesību aktiem. Personas dati netiek dzēsti.
Dzimstsarakstu uzskaite Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un c) apakšpunkts (“Civilstāvokļa aktu likums" un uz šo likumu pamata izdotie tiesību akti). Lietojumprogramma "DZIMTS" un Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēma "CARIS" un  Iekšlietu ministrijas Integrētā iekšlietu informācijas sistēma un Sodu reģistrs. Tikai tādā apjomā kā tas ir noteikts Civilstāvokļa likumā un uz šo likumu pamata izdotajiem tiesību aktiem. Personas dati netiek dzēsti
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju uzskaite Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un c) apakšpunkts (likums “Par nekustamā īpašuma nodokli" un uz šo likumu pamata izdotie tiesību akti). Nekustamā īpašuma uzskaites informācijas sistēma "NINO". Tikai tādā apjomā kā tas ir noteikts  likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" un uz šo likumu pamata izdotajiem tiesību aktiem. Personas dati netiek dzēsti
Bāriņtiesas lietu uzskaite VDAR 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un c) apakšpunkts (“Bāriņtiesu likums" un uz šo likumu pamata izdotie tiesību akti) un 9.panta 2.punkta c) apakšpunkts. Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes pārvaldībā esošais „Iedzīvotāju reģistrs” Tikai tādā apjomā kā tas ir noteikts Bāriņtiesu likumā un uz šo likumu pamata izdotajiem tiesību aktiem, savukārt notatriālo dokumentu uzskaitei - vārds, uzvārds, personas kods, bankas konta rekvizīti, tālrunis, epasts. Personas dati netiek dzēsti
Bibliotēkas lasītāju uzskaite Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts Bibliotēkas lasītāju uzskaites informācijas sistēma "Alise" Vārds; uzvārds; personas kods; dzīvesvietas adrese; tālrunis; epasts. 10 gadi
Izglītības iestāžu audzēkņu uzskaite Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un c) apakšpunkts ("Izglītības likums", "Vispārējās izglītības likums"  un uz šo likumu pamata izdotie tiesību akti). Valsts izglītības informācijas sistēma, Valsts pārbaudījumu izglītības sistēma, Izglītības portāls "E-klase" Tikai tādā apjomā kā tas ir noteikts "Izglītības likums", "Vispārējās izglītības likums" un uz šo likumu pamata izdotajiem tiesību aktiem. 10 gadi
Būvvaldes lietu uzskaite Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un / vai c) apakšpunkts (“Būvniecības likums" un uz šo likumu pamata izdotie tiesību akti) un / vai e) apakšpunkts. Būvniecības valsts kontroles biroja Informācijas sistēma. Tikai tādā apjomā kā tas ir noteikts Būvniecības likumā un uz šo likumu pamata izdotajiem tiesību aktiem. 10 gadi
Sociālās palīdzības uzskaite VDAR 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un 9.panta 2.punkta a) apakšpunkts (“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums", Pacientu tiesību likums, Ārstniecības likums un uz šo likumu pamata izdotie tiesību akti). Lietojumprogramma "SOPA", Uzņēmumu reģistra informācijas sistēma, Ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas sistēma, Valsts ekspertīzes komisijas informācijas sistēma, Nodarbinātības valsts aģentrūras informācijas sistēma, Valsts zemes dienesta informācijas sistēma, Valsts zemesgrāmata, Uzturlīdzekļu garantijas fondu administrācijas informācijas sistēma, Valsts ieņēmuma dienesta informācijas sistēma, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas informācijas sistēma, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas sistēma, Valsts izglītības informācijas sistēma, Iekšlietu ministrijas Integrētā iekšlietu informācijas sistēma un Sodu reģistrs. Tikai tādā apjomā kā tas ir noteikts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un uz šo likumu pamata izdotajiem tiesību aktiem. 10 gadi
Sociālās pakalpojumu saņēmēju uzskaite VDAR 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un 9.panta 2.punkta a) apakšpunkts (“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums", Pacientu tiesību likums, Ārstniecības likums un uz šo likumu pamata izdotie tiesību akti). Nav Sociālo pakalpojumu iestāžu apmeklētāji Personas dati netiek dzēsti
Video novērošana Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta d) apakšpunkts. Video novērošanas sistēma Video ieraksts. aptuveni 2 nedēļas

 

 

Sīkdatņu politika

Dobeles valsts ģimnāzijas tīmekļa vietnē tiek izmantotas mūsu tehniskās (nepieciešamās) un trešo pušu sīkdatnes (angļu valodā "cookies").

Mēs apņemamies nodrošināt mūsu tīmekļa vietnes un tās apmeklētāju personiskās informācijas drošību un tiesību aizsardzību, kas tiek apstrādāta apmeklējot mūsu tīmekļa vietni un iepazīstoties ar tās saturu.

Sīkdatne ("cookies") ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta un saglabāta Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni un ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Papildu informāciju par sīkdatnēm varat iegūt tīmekļa vietnē www.aboutcookies.org/. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski identificētu.

Mūsu tīmekļa vietnē var tikt apstrādātas analītiskās,- statistikas sīkdatnes, kas tiek izmantotas, lai mums būtu iespēja sekot līdz vietnes lapu apmeklētībai. Jebkurā brīdī Jums ir tiesības attiekties no šo sīkdatņu izmantošanas, dzēšot tās pārlūkprogrammas uzstādījumos. Informāciju kā to izdarīt varat izlasīt tīmekļa vietnē www.aboutcookies.org/. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni vai klikšķināsiet uz nākamo lapu viena apmeklējuma ietvaros.

Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes ar šādiem glabāšanas termiņiem:

Tehniskās (nepieciešamās) sīkdatnes:

Sīkdatne Domēns Sīkdatnes tips * Nolūks (apraksts) Glabāšanas ilgums
PHPSESSID dvg.lv Pirmās puses sīkdatne Uzsāk un uztur apmeklētāja sesiju vietnē - lai noteiktu ka ik katra apmeklētāja darbības vietnē ir darbības viena apmeklējuma ietvaros nevis vairāki unikāli-nesaistīti vietnes lapu apmeklējumi. Tehniskais mērķis - mainīgo vērtību uzglabāšana visas sesijas garumā. Līdz beidzas apmeklējuma sesija

 

Analītiskās (statistikas) sīkdatnes:

Sīkdatne Domēns Sīkdatnes tips * Nolūks (apraksts) Glabāšanas ilgums
_ga dvg.lv Trešās puses sīkdatne Apmeklējumu statistika Aptuveni 1 gads
_gat_gtag_UA_49552958_21 dvg.lv Trešās puses sīkdatne Apmeklējumu statistika 1 minūte
_gid dvg.lv Trešās puses sīkdatne Apmeklējumu statistika 1 diennakts


* Pirmās puses sīkdatnes tiek uzglabātas uz mūsu tīmekļa vietnes infrastruktūras. Savukārt, trešās puses sīkdatnes nepieder mums. Par trešās puses sīkdatnēm un trešās puses sīkdatnes Pārzini vairāk var uzzināt, apmeklējot attiecīgās trešās personas interneta vietni. Mēs izmantojam pārbaudītus un uzticamus trešo pušu pakalpojumus. Vairāk par mūsu izmantotajām statistikas pakalpojuma sīkdatnēm lasiet Google Analytics vietnē https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lv

 

Pārzinis augstāk minēto sīkdatņu apstrādei ir Dobeles novada pašvaldība. Adrese: Brīvības iela 17, Dobele, LV-3701, reģistrācijas Nr. 90009115092, Tālr. 63720940, epasts: dome@dobele.lv

Ja jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai sūdzības saistībā ar to, kā mēs apstrādājam Jūsu sīkdatnes, lūdzam sazināties ar mums. Jūs ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai un / vai mūsu norīkotajam datu aizsardzības speciālistam Raivim Grūbem (e-pasts: raivis@grubesbirojs.lv).

Mums ir tiesības jebkurā brīdī izmainīt šo Sīkdatnes politiku. Visas izmaiņas Sīkdatnes politikā tiks publicētas mūsu tīmekļa vietnē.