Dobeles Valsts ģimnāzija  turpina īstenot tālākizglītības centra metodisko funkciju 2021./2022. mācību gadā, izglītojot gan ģimnāzijas, gan arī Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogus un atbalsta personālu. Prieks, ka pedagogi joprojām ir aktīvi un turpina piedalīties piedāvātajos tālākizglītības kursos. Ir izveidojusies pozitīva sadarbība starp Dobeles Valsts ģimnāziju un Dobeles novada izglītības iestādēm.  

Turpinām profesionālo pilnveidi

Dobeles Valsts ģimnāzija  turpina īstenot tālākizglītības centra metodisko funkciju 2021./2022. mācību gadā, izglītojot gan ģimnāzijas, gan arī Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogus un atbalsta personālu. Prieks, ka pedagogi joprojām ir aktīvi un turpina piedalīties piedāvātajos tālākizglītības kursos. Ir izveidojusies pozitīva sadarbība starp Dobeles Valsts ģimnāziju un Dobeles novada izglītības iestādēm.  

1.Tiešsaistes seminārs “Mani resursi attālināto mācību laikā. Kā tas bija/ir/varētu būt?”. Lektore Mag.paed., sertificēta supervizore Inga Pavula. Semināra nodarbības laikā pedagogiem bija iespēja atsvaidzināt zināšanas – kā konstruktīvi sarunāties par darba jautājumiem. Tika gūtas zināšanas par iemesliem, kas rada problēmas komunikācijā, kādi ir šķēršļi, ar kuriem saskaramies ikdienā darba vidē. Pedagogi darbojās praktiski, gan uzdodot jautājumus paši sev, gan identificējot vajadzības, gan analizējot dažādas problēmsituācijas.

2. “Dinamiskās matemātikas programmas “GeoGebra” izmantošana matemātikas mācīšanā attālinātajā mācību procesā”, kursi tiešsaistē “Zoom” platformā, 12 stundu apjomā. Kursus vadīja Jelgavas Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja Diāna Buša. Dalībnieki guva iemaņas darbā ar dinamisko programmu “GeoGebra” – tika veidotas dinamiskas vizualizācijas; apgūtas dinamiskas konstrukcijas; veidoti interaktīvi tiešsaistes materiāli; izstrādāti metodiskie materiāli algebrā, ģeometrijā, statistikā.

3.“Diferenciācija un individualizācija ikdienas mācību procesā”, kursi tiešsaistē “Zoom” platformā, 12 stundu apjomā. Kursus vadīja Andžela Sokolova, Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”.  Kursu dalībnieki pilnveidoja savu profesionālo kompetenci par mācību procesa diferenciācijas, individualizācijas un personalizācijas iespējām. Guva padziļinātu izpratni par pielāgošanas veidiem un konkrētām stratēģijām un taktikām, ar kuru palīdzību mācību procesu pielāgot izglītojamo spējām, vajadzībām un interesēm.

4.“Mācību stundas efektīva plānošana un vadīšana, atgriezeniskās saites sniegšana pēc mācību procesa vērošanas”. Nodarbību vadīja Aira Kumerdanka, Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra un Skola2030 eksperte.  Kursu nodarbībā teorētiski un praktiski sarunājāmies un darbojāmies ar/par jautājumiem - Kā un kāpēc skolotājiem mācīties kopā skolā? • Kā pilnveidot savu prasmi saskatīt skolēnu mācīšanos stundā? Lai veidotu kopīgu, līdzīgu izpratni par savstarpēju mācību procesa vērošanu un atbalstošas, uz profesionālo pilnveidi vērstas atgriezeniskās saites sniegšanai. 

5.“Uz skolēnu mācīšanos virzīta efektīva mācību stunda”, 12 stundu apjomā.  Kursu vadītājs Uldis Dzērve, Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs. Kursu laikā pedagogi pilnveidoja profesionālās kompetences efektīvu mācību stundu plānošanā un īstenošanā, kā arī iesaistījās profesionālā pieredzes apmaiņā par mūsdienīgas, uz konkrētu skolēnam sasniedzamo rezultātu virzītas mācību stundas veidošanu un analīzi. Vērojot stundu video ierakstus un aprakstus, pedagogi padziļināja savas zināšanas – kā profesionāli izmantot konkrētas metodes un darba formas, lai uzlabotos skolēnu mācību rezultāti; diskutēja par pedagogu sadarbības iespējām; veidoja savu efektīvas stundas plānu.

Sagatavoja: Laura Branta, Dobeles Valsts ģimnāzijas metodiķe

ZIŅAS sadaļā Profesionālā pilnveide