Dobeles Valsts ģimnāzijas konference "Mācot mācos pats"

Atjaunots:

Skolēnu rudens brīvlaikā, 25.oktobrī, Dobeles novada pedagogi tikās Dobeles Valsts ģimnāzijas organizētā konferencē “Mācot mācos pats”, lai uzklausot jomas speciālistus un kolēģus,  identificētu galvenās kategorijas, kas raksturo šodienas situāciju pedagoģijā un izaicinājumus, kas ietekmē sekmīgi īstenot mācīšanos iedziļinoties izglītības iestādes līmenī. Konferencē vērojām un analizējām skolotāju pieredzes stāstus un kopīgi meklējam stratēģijas un iespējas izaicinājumu pārvarēšanai.

Konferenci atklāja Uldis Dzērve (LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs) ar nodarbību “Datos balstīta dziļā mācīšanās”.  Tika runāts par datu izmantošanu ikdienas pedagoģiskajā praksē, ietekmi un mācību sasniegumiem; kā dati palīdz ieraudzīt skolēna, skolotāja un skolas darbības, lai notiktu mācīšanās iedziļinoties.

Darbu turpinājām mācīšanās, sadarbības grupās, kurās Dobeles Valsts ģimnāzijas skolotāji dalījās savos labās prakses piemēru stāstos:

1.grupa: Gunda Akermane “Medijpratība un Dobeles Valsts ģimnāzijas simbols Pūce”; Vēsma Rone, Ilze Ose  “Literātu jubilejas – ierosme literāriem projektiem”.

2.grupa: Ilze Lesiņa “Sadarbība mācību satura plānošanā, nodrošinot starpdisciplināru pieeju mācību satura īstenošanā”; Ligita Urbele, Marīte Barakauskaite, Iveta Meija “Skolotāju sadarbības iespējas divu vai vairāku mācību priekšmetu ietvaros 8.klasē”.

 3. grupa: Tatjana Savicka  “Digitālo rīku izmantošana diferencētas pieejas nodrošināšanā vārdu krājuma apguvē angļu valodas stundās”; Gita Ziemele-Trubača  “Refleksijas žurnāls darbam klases stundās”.

Konferencē tika dota iespēja ne tikai klausīties citu stāstos, bet darboties arī pašiem. Pēc labās prakses piemēriem sekoja darba grupas, kurās skolotāji meklēja risinājumu izvirzītajiem izaicinājumiem. Tie bija:

1. Motivēta, ieinteresēta skolēna slodze skolā;

2. Mācību materiālu pieejamība;

3. Starpdisciplinaritāte un priekšmetu skolotāju kopdarbība.  

Noslēgumā Inga Kripšēvica (izglītības eksperte, Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes  Izglītības attīstības un metodiskā centra vadītāja) dalījās ar praktiskiem paņēmieniem katra pedagoga un izglītības iestādes darbībā sekmīgiem patstāvīgu uzlabojumu īstenošanas procesiem. Šī dalīšanās bija iedvesmojoša un deva motivāciju skolotājiem.

Šī bija pirmā Dobeles Valsts ģimnāzijas konference, kurā rosinājām kolēģus reflektēt par savu pedagoģisko praksi, lai visi kopā mācītos pilnveidotā mācību satura un pieejas jēgpilnākai īstenošanai. Sakām lielu paldies visiem Dobeles Valsts ģimnāzijas skolotājiem, kuri dalījās pieredzē, paldies tehniskajiem darbiniekiem, kuri atbalstīja norises procesā. Paldies konferences vadītājai un vienai no organizatorēm - skolotājai Ivitai Asarei, un pārējiem! Ļoti ceram, ka konference kļūs par ikgadēju pasākumu, kurā novada skolotāji varēs smelties iedvesmu, gūt jaunas zināšanas un arī uzsākt kādas jaunas sadarbības.

Uz tikšanos nākošajā konferencē!

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

ZIŅAS sadaļā Profesionālā pilnveide