Skolotāja Signe Kukare apmācīja kolēģus tiešsaistes platformas VirtualaSkola.lv lietošanā

Profesionālā pilnveide

Atjaunots:

2020./2021. mācību gadā Dobeles Valsts ģimnāzija turpina īstenot tālākizglītības centra metodisko funkciju Dobeles Valsts ģimnāzijas, Dobeles, Auces, Jaunpils un Tērvetes novadu vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem. Tās ietvaros tika organizēti kursi gan klātienē, gan tiešsaistē:

1.“Kompetenču pieejā balstīta mācību procesa veidošana 7. klases bioloģijas mācību procesā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 747 “Noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”” 6 akadēmisko stundu apjomā. Tika izstrādāts mācību priekšmeta programmas paraugs un tai atbilstošs tematiskais plāns mācību priekšmeta Bioloģija I kursa apguvei Vides un veselības virziena programmā. Kursus vadīja Līga Sausiņa, Siguldas novada Dabaszinātņu (ķīmijas un bioloģijas) mācību jomas vadītāja.

2. “Audzināšana - personas pamatvērtību izkopšanas process” 6 stundu apjomā. Lektore Inese Zlaugotne, “Radošuma pils” vadītāja, lektore.

3. LU SIIC eksperts Uldis Dzērve vadīja 6 stundu nodarbību ”Kā veidot uzdevumus, kas veicina skolēna iedziļināšanos”.

4. DVĢ mūzikas skolotājs Raimonds Bulmers novadīja pedagogiem 8 stundu meistarklasi “Personalizētas atgriezeniskās saites veidošana skolēna individuālo kompetenču attīstībai”, iepazīstinot skolotājus ar savu pieredzi darbā ar platformām (Socrative.com, Kahoot.it) atgriezeniskās saites iegūšanai, kā arī ar dažādu pārbaudes darbu veidošanu, kuri nepieciešami formatīvajam vērtējumam.

5.Novembra beigās notika 6 stundu kursi tiešsaistē “Vērtēt, lai mācītu! Formatīvā vērtēšana un tehnoloģiju iespējas efektīvā mācību procesa organizēšanā un atgriezeniskās saites sniegšanā”, ko vadīja SIA “Lielvārds” lektors Edijs Freimanis.

Paralēli vieslektoru sniegtajai apmācībai Dobeles Valsts ģimnāzijas pedagogi papildina savas zināšanas un prasmes informāciju tehnoloģiju lietošanā pie saviem kolēģiem:

  • DVĢ angļu valodas skolotāja Tatjana Savicka dalījās ar savu pieredzi tiešsaistes saziņas platformu (ZOOM u.c.) izmantošanā stundās.
  • 2. DVĢ mūzikas skolotājs Raimonds Bulmers padziļināja kolēģu zināšanas par digitālā rīka Socrative izmantošanu atgriezeniskās saites iegūšanai.
  • Savukārt skolotāja Signe Kukare apmācīja pedagogus tiešsaistes platformas VirtualaSkola.lv lietošanā.

Gunta Pelnēna, metodiķe

ZIŅAS sadaļā Profesionālā pilnveide