Kursi “IT rīku izmantošana diferencētas un individualizētas pieejas īstenošanā mācību procesā izglītojamo talantu un spēju attīstīšanai"

Metodiskais darbs Dobeles Valsts ģimnāzijā turpinās arī 2022.gadā.

Atjaunots:

Kursi “IT rīku izmantošana diferencētas un individualizētas pieejas īstenošanā mācību procesā izglītojamo talantu un spēju attīstīšanai", 8h. Kursus vadīja Dobeles Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotāja Tatjana Savicka. Skolotāji guva ieskatu tādos rīkos kā padlet.com, mentimeter.com, Google Jamboard, quizlet.com, wizer.me un Google Classroom. Izvērtēja iespēju izmantot šos rīkus konkrētās mācību situācijās un mācību stundas posmos, lai īstenotu diferencētu pieeju. Skolotājiem bija izdevība iejusties gan skolēna, gan skolotāja lomā un atlasīt tos rīkus, kuri ir piemēroti tieši viņu vadītām stundām un dod vislielākos ieguvumus viņu skolēniem.

Seminārs “Jauno mācību programmu Skola2030 integrēšana mācību procesā”, 6h. Sākumskolas posmā Dobeles sākumskolas mūzikas skolotāja Agnija Kozlovska dalījās pieredzē mācību darba organizēšanā un vērtēšanā, dalījās arī ar pašas izveidotajiem darba materiāliem. Pamatskolas posma mācību darba pieredzē dalījās Dobeles Valsts ģimnāzijas mūzikas skolotājs Raimonds Bulmers, konkrēti, tika apskatīts vienas jaunās mācību programmas tēmas atsegums - tēmas "Mūzikas un teksta mijiedarbība" 7. kl. mācību materiāla izveide, praktiskais darbs, mājas darbs, izvērtējums. Darba kontekstā skolotāji izvērtēja Google classroom platformas izmantošanu jaunajā mācību procesā. Tika apspriestas arī skolu mūzikas jomu tēmas mūzikas olimpiādē 7.aprīlī, interešu izglītības pasākumiem, ansambļu koncertu 21. aprīlī, koru koncertu 28. aprīlī un kopkoncertu 27. maijā.


Sagatavoja: Laura Branta, Dobeles Valsts ģimnāzijas metodiķe

ZIŅAS sadaļā Profesionālā pilnveide