Atskats uz 2022./2023.māc.g. metodisko darbu Dobeles Valsts ģimnāzijā

Pedagogi ikdienu meklē risinājumus mācību procesa uzlabošanai, tādēļ svarīgi ir turpināt mācīties, pilnveidot sevi un dalīties pieredzē. 2022./2023.mācību gadā Dobeles Valsts ģimnāzija turpināja īstenot tālākizglītības centra metodisko funkciju Dobeles novadā.

1. “Skolas mājas lapas un sociālo tīklu veidošana”.  Apmācībā piedalījās Dobeles Valsts ģimnāzijas Skolēnu padomes pārstāvji. Tās laikā dalībniekiem bija iespēja vairāk uzzināt par mājas lapas un sociālo tīklu nozīmi organizācijas (tai skaitā izglītības iestādes) tēla veidošanā un darbības atspoguļošanā, kā arī tika veidoti TikTok video Skolēnu padomes sociālajiem tīkliem.

2. Dobeles Valsts ģimnāzijas konference “Mācot mācos pats”. 62 Dobeles novada pedagogi tikās Dobeles Valsts ģimnāzijas organizētā konferencē “Mācot mācos pats”, lai uzklausot jomas speciālistus un kolēģus,  identificētu galvenās kategorijas, kas raksturo šodienas situāciju pedagoģijā un izaicinājumus, kas ietekmē sekmīgi īstenot mācīšanos iedziļinoties izglītības iestādes līmenī. Konferencē tika vēroti un analizēti skolotāju pieredzes stāsti un kopīgi meklētas stratēģijas un iespējas izaicinājumu pārvarēšanai.

2.1.Uldis Dzērve (LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs) - nodarbība “Datos balstīta dziļā mācīšanās”.  Tika runāts par datu izmantošanu ikdienas pedagoģiskajā praksē, ietekmi un mācību sasniegumiem; kā dati palīdz ieraudzīt skolēna, skolotāja un skolas darbības, lai notiktu mācīšanās iedziļinoties.

2.2. Darbs turpinājās mācīšanās, sadarbības grupās, kurās Dobeles Valsts ģimnāzijas skolotāji dalījās savos labās prakses piemēru stāstos:

1.grupa: Gunda Akermane - “Medijpratība un Dobeles Valsts ģimnāzijas simbols Pūce”;

Vēsma Rone, Ilze Ose - “Literātu jubilejas – ierosme literāriem projektiem”.

2.grupa: Ilze Lesiņa - “Sadarbība mācību satura plānošanā, nodrošinot starpdisciplināru pieeju mācību satura īstenošanā”;

Ligita Urbele, Marīte Barakauskaite, Iveta Meija- “Skolotāju sadarbības iespējas divu vai vairāku mācību priekšmetu ietvaros 8.klasē”.

3.grupa: Tatjana Savicka - “Digitālo rīku izmantošana diferencētas pieejas nodrošināšanā vārdu krājuma apguvē angļu valodas stundās”;

Gita Ziemele-Trubača  “Refleksijas žurnāls darbam klases stundās”.

Konferencē tika dota iespēja ne tikai klausīties citu stāstos, bet darboties arī pašiem. Pēc labās prakses piemēriem sekoja darba grupas, kurās skolotāji meklēja risinājumu izvirzītajiem izaicinājumiem. Noslēgumā Inga Kripšēvica (izglītības eksperte, Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes  Izglītības attīstības un metodiskā centra vadītāja) dalījās ar praktiskiem paņēmieniem katra pedagoga un izglītības iestādes darbībā sekmīgiem patstāvīgu uzlabojumu īstenošanas procesiem lekcijā – “Iedziļināšanās savā praksē, mācīšanās darba vietā”. Šī dalīšanās bija iedvesmojoša un deva motivāciju skolotājiem.

3. “Dizaina un tehnoloģiju pedagogu profesionālās pilnveides seminārs”. Semināru vadīja Ozolnieku vidusskolas dizaina un tehnoloģiju skolotāji Dainis Šantars, Ainārs Kākers un Arnis Kiršteins. Seminārā tika apskatītas tēmas: “Normāliju sagatavošana”, “Koka izstrādājumu rotāšana”, “Koka virpošana”, “3D modelēšana”. Dalībnieki darbojās arī praktiski gan pie datora, gan CNC frēzes. Katram bija iespēja arī izveidot savu koka dēlīti ar izvēlētu dekora elementu.

4. Tiešsaistes nodarbība pedagogiem un vecākiem “Pusaudžu vecumposms”. Nodarbību vadīja Anna Gubermane, SIA “Pusaudžu  vecumposms”. Nodarbības laikā bija iespēja uzzināt par pusaudžu vecumposmu un tika sniegti praktiski padomi darbā un ikdienas dzīvē ar pusaudžiem.

5. “Radošā sadarbība kultūras un mākslas jomas mācību priekšmetu īstenošanai pamatizglītības un vidējās izglītības posmā”, nodarbības izpildītājs – Stefānija Stupenko, Dobeles Mūzikas skolas skolotāja.

6. Seminārs “Pārbaudes darbu veidošana un vērtēšana jaunā izglītības standarta prasību īstenošanā”, semināru vadīja Dobeles Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja Aiva Rituma.

7. Kursi “Sadarbība mācību procesa plānošanā, nodrošinot starpdisciplināru pieeju mācību satura ieviešanā”, kursus vadīja Dobeles Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja Ilze Lesiņa. Dalībnieki guva praktisku pieredzi kompleksu sasniedzamo rezultātu definēšanā un īstenošanas plānošanā starp dažādu mācību jomu mācību priekšmetiem, praktiski sadarbojoties praktizēja mācību satura īstenošanas plānošanu, kompleksa sasniedzama rezultāta definēšanu un reālu mācību stundu plānošanu.

8. Kursi “Projektu darba īstenošana mācību saturā jomā “Dizains un tehnoloģijas I””, kursus vadīja Dobeles Valsts ģimnāzijas dizaina un tehnoloģiju skolotāja Signe Kukare. Dalībnieki praktizēja mācību satura plānošanu, iepazinās ar labās prakses piemēriem projektu darbu īstenošanai mācību procesā, kā arī tika apzināti pieejamie resursi.

Uz tikšanos nākošajā mācību gadā!

 

Tekstu sagatavoja Laura Branta, DVĢ metodiķe

ZIŅAS sadaļā Profesionālā pilnveide