Skolotāji bija aicināti Dobeles mūzikas skolas koncertzālē ZINTA.
  • Direktore Inese Didže apsveic Dainu Glušaku.
  • Apbalvojumu Dainai Glušakai pasniedz Maruta Vaļko un Andrejs Spridzāns.
  • Sirsnīgi sveicieni no kolēģēm
  • Skolotāji baudīja Friča Bārdas dzejas programmu "Sirds prieks" Daumanta Kalniņa un kvinteta sniegumā

Skolotāju dienā - atzinība, sirsnīgi vārdi un skaista mūzika

Sirsnīgu svētku vakaru novada skolotājiem 3. oktobrī bija sarīkojusi Dobeles novada Izglītības pārvalde, lai sacītu paldies daudziem pedagogiem par līdzšinējo ieguldījumu izglītības darbā un stiprinātu motivāciju turpināt grūto, atbildīgo, bet skaisto skolotāja misiju.

Vairāki pedagogi, kurus apbalvojumiem bija izvirzījušas izglītības iestādes, saņēma Izglītības pārvaldes Atzinības rakstus, Dobeles novada pašvaldības Pateicības. Savukārt Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra direktorei Līgai Liepiņai tika pasniegts Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts.

Apbalvojumus pasniedza Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns un Izglītības pārvaldes vadītāja Maruta Vaļko. Andrejs Spridzāns novēlēja skolotājiem nezaudēt pacietību, dzīvesprieku, mudināja uz savstarpēju sadarbību, lai ir ticība saviem spēkiem, ticība skolēniem, ticība savai pašvaldībai. Maruta Vaļko bilda, ka sabiedrība ir ļoti prasīga pret skolotāju, un novadā ir ļoti daudz labu pedagogu, talantīgi iestāžu vadītāji un labas izglītības iestādes. Vislabāk par savu iestāžu un kolēģu darbu zina skolu direktori un pirmsskolas iestāžu vadītājas. Tādēļ  sniegt raksturojumus par apbalvotajiem kolēģiem tika aicināti izglītības iestāžu vadītāji.

Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore Inese Didže aicināja priekšā informātikas un matemātikas skolotāju Dainu Glušaku, kura saņēma Dobeles novada pašvaldības Pateicību par nozīmīgu ieguldījumu un sasniegumiem izglītības darbā Dobeles novadā. Raksturojot skolotāju, direktore sacīja:

Mācīt matemātiku, informātiku, programmēšanu ir ļoti grūti (Zviedrijā tādiem skolotājiem maksā vislielākās algas). Mūsu kolēģi, domājot par ikviena skolotāja ieguldījumu izglītībā, šogad lēma, ka skolotāja Daina ir tā, kura kā rūķītis “velk” smagās lietas, kura vienmēr ļoti apzinīgi paveic to, kas ir obligāti izdarāms, un arī to, ko var izdarīt, atbalstot citus. Daina prot mācīt gan skolēnus, gan skolotājus, kas nemaz nav vienkārši. Kolēģe arī ļoti labi pārzina mūziku, deju, zina, kā lolot, saudzēt mazbērnus. Paldies, Daina, ka tu mums esi tāda, kāda esi!

Svētku reizē novada skolotāji baudīja augsti profesionālu mūziķu – dziedātāja Daumanta Kalniņa un kvinteta – sniegumu koncertprogrammā “Sirds prieks” ar Friča Bārdas dzeju.

Sarmīte Rone

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu