Skolotāji gūst jaunas zināšanas pedagogu konferencē

DVĢ mācās ne tikai skolēni, bet arī skolotāji, tāpēc, uzsākot jaunu darba cēlienu, 2016. gada 8. janvārī 7 DVĢ skolotāji: Elita Freija, Iveta Meija, Žanna Kopanova, Dzintra Stūre, Ruta Veidemane, Gita Ziemele-Trubača un Ieva Vaivode devās uz Cēsu Valsts ģimnāziju, lai piedalītos konferencē pedagogiem "Izglītības iestāde mūsdienu pasaulē: radošas pieejas un to īstenošana ikdienā" un smeltos jaunas idejas mācību darba dažādošanai.Konferences ietvaros bija iespēja no malas pavērot debates starp Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēniem un ideju grupas "Radošuma pils" pārstāvjiem par tēmu "Skolā ir/nav vairāk jāmāca radošums" - abas komandas vairākus argumentus balstīja uz Sera Kena Robinsona pētījumiem, uzsverot un atgādinot jau zināmo, proti, radošā savienošana ar analītisko pieeju mācību procesam veicina vispusīgu attīstību. Citējot Seru Robinsonu, var droši apgalvot, ka: "Cilvēka intelekts ietver spēju veikt akadēmiskus pētījumus, taču tas nenozīmē, ka intelekts aprobežojas tikai ar akadēmisko darbību. Lai cilvēkus pienācīgi izglītotu nākotnes vajadzībām, ir jāraugās dziļāk par akadēmisko ilūziju un jāsaskata viņu īstās spējas, ir jāredz, kā dažādie dotību elementi papildina (nevis izslēdz) cits citu." Tādēļ viens no būtiskākajiem un sarežģītākajiem uzdevumiem esošās izglītības sistēmas ietvaros ir dot skolēniem iespēju sevi pierādīt ne tikai akadēmiski, bet arī dot laiku un iespējas, kā radoši izmantot iegūtās akadēmiskās zināšanas jauna informācijas satura radīšanai un problēmu risināšani.Konferences turpinājumā ar savu pieredzi un zināšanām par 21.gs. zināšanu un prasmju konceptu, kā arī skolotāja un skolas organizācijas kultūru dalījās LKA Latvijas Kultūras koledžas attīstības centra vadītājs Rolands Ozols, kuram ir darba pieredze gan strādājot skolā, gan dažādās starptautiskās organizācijās. Atsaucoties uz lektoru, ir svarīgi saprast, ka "zināšanas ir subjetīvas, tām ir piederība", proti, balstoties uz mūsu katra pieredzi, viedoklis un pamatzināšanas par lietu kārtību un procesiem pasaulē mums katram var atšķirties, tomēr skolas vidē būtiski ir dot katram iespējas un mācīšanās prasmes savu viedokli un pasaules redzējumu pilnveidot, risinot dažādas problēmsituācijas un šajā procesā kritiski izvērtējot savas zināšanas un pieejamo informāciju labākā risinājuma izvēlei.Konferences otrajā daļā skolotājiem bija iespēja piedalīties dažādās radošajās darbnīcās, smeļoties idejas un daloties savā pieredzē par dažādu metožu izmantošanu mācību procesā, gūstot apliecinājumu tam, ka DVĢ skolotāji vienmēr ir bijuši radoši un inovatīvi. Tomēr atjaunināt zināšanas ir vērtīgi jebkurā laikā.


Citas vērtīgas atziņas, kas gūtas konferences laikā:
Svarīgi mācīt skolēniem uzņemties atbildību par savu padarīto un tāpat arī par nepadarīto darbu, tādējādi parādot arī cēloņu un seku sakarību. Skolotājam jāizprot savs ietekmes lauks, ko viņš var/ nevar ietekmēt, nav arī jāuzņemas skolēna atbildība, tādā veidā vairāk laika un enerģijas izdosies virzīt svarīgākajam.Spilgti palicis atmiņā Cēsu patriotisms. Tā ir vērtība apzināties, ka pašu skolotāji ir vislabākais resurss pozitīvu pārmaiņu radīšanai. Ne mazāk svarīgi ir pateikt paldies un paslavēt par paveikto - gan skolēnus, gan skolotājus.Informāciju sagatavoja Ieva Vaivode

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu