Par mācību procesu izlaiduma klasēm

Par konsultācijām klātienē

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9. jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai “ individuālās konsultācijas būs izglītojamiem, kuri ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, vispārējās izglītības programmu apguvē 12. klases izglītojamiem, kuriem 2021. gada pirmajā pusgadā paredzēts kārtot valsts pārbaudes darbus un iegūt atbilstošu izglītību pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē. Konsultācijas klātienē notiek tikai pēc pedagoga aicinājuma atbilstoši izglītības iestādē noteiktajai kārtībai (tai skaitā nosakot konsultāciju skaitu, ievērojot spēkā esošo tiesisko regulējumu), nodrošinot, ka izglītojamais nenonāk saskarsmē ar citiem izglītojamiem (tai skaitā ierodoties izglītības iestādē uz konsultāciju un dodoties prom). Konsultācijas laiks nepārsniedz 40 minūtes. Konsultācijas laikā pedagogs un izglītojamais lieto mutes un deguna aizsegu un ievēro divu metru distanci.

Uz konsultāciju uzaicina skolotājs, par ko tiek veikts ieraksts e-klasē un ģimnāzijas vienotajā sarakstā. Iekšējais normatīvais dokuments  - Iekšējie noteikumi Nr.31

Par 9.klasēm

9. klases skolēniem būs iespēja veikt diagnosticējošos darbus pēc Lieldienām, lai vēl līdz mācību gada noslēgumam uzlabotu tās zināšanas un prasmes, kas būs nepieciešamas nākamajā mācību posmā.

Par 12.klasēm

Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, šogad un arī nākamgad skolēniem nebūs obligāti jākārto ceturtais jeb izvēles eksāmens. To paredz grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”, nosakot, ka, lai 2020./2021. un 2021./2022. mācību gadā iegūtu vispārējo vidējo izglītību, būs jākārto trīs obligātie eksāmeni: latviešu valodā,  viena svešvalodā, matemātikā; ceturtais eksāmens nav obligāts, bet kārtojams pēc izvēles, ja tas nepieciešams iestājai augstākās izglītības iestādē.

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 14. janvāra noteikumos Nr. 28 “Noteikumi par 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku”, par mācību gada un brīvdienu laiku paredz, ka 12. klases skolēniem pavasara brīvdienas būs no 2021. gada 15. marta līdz 2021. gada 19. martam.

Līdzīgi kā 2019./2020. mācību gadā, arī šogad skolēniem ir tiesības saņemt objektīvu apgūto zināšanu un prasmju novērtējumu par visu apgūto mācību saturu, lai nodrošinātu sekmīgu tālāko izglītības turpinājumu un vienlīdzīgus nosacījumus attiecībā pret citu gadu absolventiem. Iegūtais vērtējums un sertifikāti par vidējo vispārējo izglītību nodrošinās visiem vienlīdzīgas iespējas iestāties gan Latvijas, gan citus valstu augstskolās ne tikai šogad, bet arī pēc gada vai vairākiem gadiem.

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu