Labās prakses piemēri.

Par 3.aktivitātes 5. posma labās prakses piemēriem.
2011.gada septembris – decembris.


ESF projektā "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" 3. aktivitātē 5. posmā piedalījās 145 pedagogi.
25 no Auces novada, 110 no Dobeles novada, 10 no Tērvetes novada izglītības iestādēm.

Skolotāji izstrādāja savas labās prakses piemērus atbilstoši vizītkartē izvirzītajiem kritērijiem un metodiskā materiāla izveides noteikumiem. Labās prakses piemēri izstrādāti dažādās izglītības pakāpēs, priekšmetos un jomās.
Svešvalodu mācīšanā kopumā 12 darbu.
Dinas Grīnfeldes projekts: "Mēs par dabas aizsardzību" izvirzīts pieredzes izmantošanai valsts līmenī.
9 matemātikas skolotāji izstrādājuši pieredzes materiālus ne tikai priekšmeta mācīšanā. Ir prāta mīklas erudītu konkursam ar dažādu grūtības pakāpi, piedalīšanās projektos, ārpusstundu aktivitātes matemātikā, tās radoši saistot ar citiem mācību priekšmetiem. Ir pamatīgi, mērķtiecīgi izstrādāti pieredzes materiāli matemātikas mācīšanā, izmantojot modernās IKT.
Valsts līmenī izvirzīti  Dainas Glušakas – "Mācību materiāli ģeometrijā 7.klasei", Aivas Ritumas projekts "Mācību materiāli matemātikā 11.klasei".
Informātikā – 3 LPP. Divi darbi izvirzīti valsts līmeņa pieredzei.
Aija Jakovļeva izveidojusi pārbaudes darbus informātikā 10., 11.klasēm ar mērķi uzlabot mācību kvalitāti, veicināt eksāmena izvēli un labāku zināšanu apguvi.
Fizika – 6 dažādi metodiskie materiāli.
Pētera Puķīša pieredze jau tiek plaši izmantota valsts līmenī.
Dabaszinības, ģeogrāfija, – 7 LPP. Darbi par dažādām tēmām – pārbaudes darbi, ārpusstundu aktivitātes, ārvides nodarbības, interaktīvās tāfeles izmantošanas iespējas Ineta Žeiere.
Formā un izklāstā dažreiz vērojamas arī nepilnības, tomēr kopumā 5.posmā iegūti saturiski plaši, daudzveidīgi skolotāju pieredzes materiāli, kas tiek izmantoti mācīšanas procesa un zināšanu apguves pilnveidošanai.

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu