8. novembrī Dobeles Valsts ģimnāzijas pedagogiem noslēdzās mācību centra “Lielvārds Kompetences centrs” profesionālās pilnveides divu gadu kursi par motivējošas un apzinātas mācību vides veicināšanu skolās un mācību stundās, izglītojoties projektā "Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides praktiskā veidošana mācību iestādē izglītības kvalitātes paaugstināšanai".
  • Nodarbības vadīja organizāciju psihologs Uldis Pāvuls.
  • Ģimnāzijas mērķus, vīziju prezentē direktore Inese Didže
  • Darbnīcu par mērķiem un sasniegumu kritērijiem vada Solvita Migliniece...
  • ... un Iveta Meija
  • Skolotāji atbild testa režīmā, izmantojot planšetes
  • Pieredzē, kā mācību stundā saņemt atgriezenisko saiti, dalās Aiva Rituma
  • Ar aizrautību par savu pieredzi stāsta Gita Ziemele-Trubača

Iegūtas jaunas zināšanas un kolēģu pieredze

8. novembrī Dobeles Valsts ģimnāzijas pedagogiem noslēdzās mācību centra “Lielvārds Kompetences centrs” profesionālās pilnveides divu gadu kursi par motivējošas un apzinātas mācību vides veicināšanu skolās un mācību stundās, izglītojoties projektā "Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides praktiskā veidošana mācību iestādē izglītības kvalitātes paaugstināšanai".

Piecās nodarbībās kursu dalībnieki aktualizēja skolas darba prioritātes, pie kurām strādājot, sasniedzams projektā izvirzītais mērķis. Vairākus seminārus, tostarp pēdējo, vadīja organizāciju psihologs Uldis Pāvuls. Cita starpā psihologs akcentēja nepieciešamību trenēt sevi attieksmē pret dažādiem pasākumiem, iniciatīvas izpausmēs kopdarbībā, atgriezeniskās saites nodrošināšanā gan savā profesionālajā darbībā, gan komunikācijā, kopīgu mērķu apzināšanā. Minot Jura Rubeņa sacīto, ka “pasauli maina atvērušies cilvēki, nevis lielas idejas”, runātājs bilda, ka nereti darbiniekiem pietrūkst kolēģu pamudinājuma vairāk atvērties savās idejās un darbībās.

Skolotāju kolektīvā ir milzīgs spēks – palīdzēt cits citam atvērties. Jūs taču gribat, lai klasē skolēni atveras, skatās plašāk uz lietām. Bet reizēm aizmirstat par sevi. Tāpēc ir ļoti būtiski atvērtāk paskatīties uz jaunām, radikālākām lietām. Dodiet sev iespēju!

No visa sacītā izkristalizējās galvenais mudinājums - mācīties un attīstīt prasmes strādāt komandā, lai tādējādi sekmētu skolai izvirzīto prioritāšu īstenošanu.

Projekta viena no svarīgākajām idejām ir palīdzēt skolai vienoties, kas ir tās prioritātes, izaicinājumi saistībā ar izvērtētspējīgu skolēnu un mācīšanās prasmi, un apzināties, ka skola to dara ar kolektīva potenciālu, nevis katrs skolotājs atsevišķi.

Ģimnāzijas direktore Inese Didže sniedza prezentāciju par skolas mērķiem un vīziju izglītības kvalitātes paaugstināšanas kontekstā,  atziņas, novērojumus un pierādījumus par situāciju skolā, idejas, kā ikdienā veidot motivējošu un apzinātu mācību vidi, lai skolēni būtu izvērtētspējīgi, spētu plānot savu mācīšanās procesu, lai iznākumā saņemtu gaidītos rezultātus, ar kuriem mēs lepojamies. Direktore akcentēja vienu no galvenajiem skolas mērķiem: panākt, ka skolēni prot apzināti, efektīvi un apzināti mācīties un iegūtās zināšanas un prasmes pielietot dzīvē. Nav mainījusies ģimnāzijas misija – sagatavot motivētus skolēnus studijām augstskolā un mūžizglītībai. Arī skolas vērtības ir nemainīgas – radošums, sadarbība, kvalitāte.

Prezentācija sniedza arī ieskatu 7. un 10. klašu skolēnu aptaujās par adaptācijas laiku skolā. Skolotāju uzmanība tika vērsta uz to, ka skolēni nereti neievēro ar skolu parakstītajā līgumā ierakstīto. Kolēģi tika mudināti būt vienotiem arī prasībās par  skolas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.

Inese Didže vēl atzina:

- Šis projekts ir devis mums iespēju padomāt par to, lai skolas vīzijas un misijas īstenošana būtu realitāte. Lai izslēgtu tos blakus faktorus, kas līdz šim ir traucējuši to darīt. No mūsu daudziem un dažādiem kursiem, kurus apmeklējam, varam izmantot ļoti daudz noderīgu lietu, atziņu, plānojot savu ikdienas darbu, būvējot pieejas mācību attīstīšanā, skolēnu un skolotāju prasmju veidošanā, - vēlāk sacīja Inese Didže, vienlaikus paužot prieku, ka kolēģi paši izrāda vēlmi būt darba grupu vadītāji. – Tad ir vērts pārdzīvot sarežģītas situācijas, ja ir cilvēki, kuri ir gatavi darīt. Tādā veidā, pašiem ieraugot, kas darāms, atbalstot vienam otru, mēs augam. Paldies jums!

Noslēdzošā semināra dalībnieki vēlāk iesaistījās trijās darbnīcās. Atbalstot skolotāju interesi par testu veidošanu interneta vietnē, ekonomikas un komerczinību skolotāja Solvita Migliniece un sociālo zinību skolotāja Iveta Meija vadīja darbnīcu par mērķu un sasniegumu kritēriju teorētiskajiem aspektiem. Pareizās atbildes tika rastas ar testa sistēmas palīdzību. Savā pieredzē par skolēnu izvērtētspējas veidošanu un attīstīšanu mācību stundās ar kolēģiem dalījās un diskutēja angļu valodas skolotāja Gita Ziemele-Trubača. Savukārt matemātikas skolotāja Aiva Rituma saistīja kolēģu uzmanību ar stāstījumu par atgriezeniskās saites gūšanu mācību stundas dažādās fāzēs, lai sasniegtu mācīšanās mērķi. Protams, visās darbnīcās skolotāji tika mudināti gan paši praktiski darboties, gan diskutēt.

Noslēgumā Uldis Pāvuls un Inese Didže pasniedza LIELVĀRDS apliecinājumus kursu dalībniekiem, kuri piedalījušies šajā projektā divu gadu garumā. To nopelnījuši: Aiva Rituma, Gita Heistere, Ineta Žeiere, Jolanta Šaknere, Tatjana Savicka, Gita Ziemele-Trubača, Andra Bulmere, Žanna Kopanova, Aija Prokopova, Iveta Meija, Solvita Migliniece, Andris Jakovļevs, Kristīne Pakule, Inese Didže.

Nodarbības izskaņā kursu vadītājs aicināja dalībniekus uzrakstīt konkrētus darbus, uz ko ir pamudinājis semināros dzirdētais. Gandarī, ka galvenokārt jauni pamudinājumi gūti no kolēģu sniegtās pieredzes prezentācijās un diskusijās.

Sagatavoja Sarmīte Rone

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu