Atklāšanas lenti pārgriež Andrejs Spridzāns, Ilga Šuplinska, Inese Didže un Sarmīte Šulte
 • Pirms atklāšanas - muzikāls sveiciens no ģimnāzistiem
 • Dāvanā no Izglītības un zinātnes ministrijas - gaismas avots
 • Par veikumu gandarīts mūsu absolvents, "Būvfirmas Vītols" valdes loceklis Juris Vītols...
 • ... kā arī būvuzraugs Indulis Eglītis (no kreisās) un "Dobeles ūdens" valdes loceklis Dainis Miezītis
 • Ģimnāzijas simbolisko pūci godam pelnījuši daudzi.
 • Šis ir svētku brīdis visiem skolotājiem.
 • Deju kolektīvam "Solis" - pirmā uzstāšanās konferenču zālē.
 • Viesi iepazīstas ar jaunajiem mācību kabinetiem
 • Par jauno bioloģijas kabinetu priecājas skolotāja Gita Heistere, ne mazāk - domes priekšsēdētāja vietnieks Guntis Safranovičs
 • Viesu pulkā - arī pieredzējušais pedagogs Gunārs Melbārdis, kurš ilgus gadus strādāja kopā arī ar skolotāju Pēteri Puķīti
 • Jaunās iespējas izglītības kvalitātes tālākā celšanā novērtē Izglītības pārvaldes vadītāja Aija Didrihsone
 • Pie ieejas konfenču zālē tagad greznojas absolventu dāvātās Aijas Princes "Peonijas" un ģimnāzijas himna

Dabaszinātņu mācību centrs saņem novēlējumus veiksmīgam darbam

20. novembrī  tika svinīgi atklāts Dobeles novada izglītības iestāžu Dabaszinātņu mācību centrs,  kuram veiksmīgu darbu vēlēja Izglītības un zinātnes ministrijas un Dobeles novada pašvaldības vadītāji, paldies par darbu un sadarbību saņēma centra būvniecībā un iekārtošanā  iesaistīto institūciju un uzņēmumu pārstāvji.

Izskanot Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēnu džeza kvarteta muzikālajam sveicienam, svinīgo atklāšanas lenti pie centra galvenās ieejas pārgrieza Latvijas izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore Inese Didže un Dobeles 1. vidusskolas direktore Sarmīte Šulte.

Uzrunājot svinību  dalībniekus, Ilga Šuplinska sacīja, ka  Latvijā nepilnos divos gados vairāk nekā simts skolās notiek ļoti būtiskas pārvērtības.

No vienas puses mainām vidi, no otras – ieguldām nākotnē. Tas ir ļoti svarīgi. Bet es gribu cerēt, ka mēs šādā veidā mainām domāšanu. Nav iespējams attīstīt vienu nozari, ja mēs neskatām lietas kopskatā, ja nedomājam kontekstā. Un tā ir visur: vai tā ir izglītība, vai veselība, vai Saeimas atlaišana. Ja cilvēks spēs izvērtēt, kur viņš, viņa konkrētā rīcība, viņa konkrētā organizācija atrodas, kā viņš redz perspektīvu, tad arī atradīsies risinājumi. (..) Kad ir spēcīga ideja, ir ļoti laba komanda un tu patiešām zini, ka ej uz rezultātu, nevis kārtējo naudas apsaimniekošanu, ticiet man, nauda atrodas. Tā ir vienkārša formula. Nav iespējams vienkārši prasīt naudu. Bet ir iespējams ar savu darbu, ar ļoti spilgtu personību un ideju parādīt, ka tam tā ir jābūt. Es aicinu katru līdzdarboties, domāt un veidot to kritisko tautas daļu, kas ir pati savas dzīves veidotāja. Es ticu, ka Dobelē tāda ir. Šobrīd Dobele sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamentu, ar Eiropas finansējumu ir tikusi pie ļoti jauka atskaites punkta, kas būs par motivētāju, iemeslu jauniem rezultātiem, ambicioziem mērķiem un patiešām ļoti veiksmīgiem mūsu Latvijas nākotnes cilvēkiem.

Ministre pasniedza centram simbolisku dāvanu – stilizētu gaismekli, bilstot, ka gaismas nekad nevar būt par daudz. – Ticēsim un cerēsim, ka šajā iestādē vienmēr būs gaisma. Ne tikai tā, ko dod šis spīdeklis, bet arī tā, ko staro katra cilvēka sirds, kas ir šeit ienākuši.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns bilda, ka līdz ar centra atklāšanu ir realizēta viena no projekta "Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana" daļām. Viņš pateicās ministrijai un tās darbiniekiem, ar kuriem kopā projekts tiek īstenots. Priekšsēdētājs uzsvēra, ka nozīme ir ne tikai iegūtajām zināšanām, bet arī videi, kurā noris mācību process. Par šādas mūsdienīgas vides izveidošanu paldies pelnījuši projektētāji un īpaši – būvnieki, kuri ar ļoti lielu atbildību attiecās pret objektā darāmo. Andrejs Spridzāns novēlēja ģimnāzijas un 1. vidusskolas kolektīviem, kuru rīcībā ir jaunais centrs, labi sadarboties, saprasties, lai skolotājiem ir prieks strādāt jaunajos kabinetos un laboratorijās, paceļot mācību kvalitāti vēl augstākā līmenī.

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Zemgales reģionālās nodaļas vadītāja Liene Rulle uzsvēra, ka šī ir liela diena ne tikai Dobeles pašvaldībai, skolām, bet visam Zemgales reģionam. – Esot šajā brīnišķīgajā ēkā un pie tās, varam droši teikt, ka šis ir bijis veiksmīgs Eiropas Savienības fondu finansējuma ieguldījums ne tikai Dobeles novadā un Zemgales reģionā, bet visā mūsu Latvijas nākotnē. Šis centrs ir pierādījums tam, ka Dobeles novads ir spēris soli tuvāk kvalitatīvākai izglītībai, veicinot uz kompetencēm balstītas izglītības sistēmas attīstību Zemgales reģionā un kopējo reģiona konkurētspēju. Spēcīga komanda, laba sadarbība un cilvēcīgums ir tas, kas ļauj īstenot mērķus. To Dobeles novada pašvaldība ir veiksmīgi pierādījusi, jo pietiekami īsā periodā esat nonākuši pie ļoti veiksmīga rezultāta.

Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore Inese Didže savas uzrunas sākumā vērsa klātesošo uzmanību uz dzirnakmeni, kas iebūvēts pie jaunā korpusa ieejas, un saistīja to ar skolas absolventes, dzejnieces Ineses Zanderes dzejas rindām par skolu kā dzirnakmeni.

​​​​​​​Šī projekta ietvaros esam ieguvuši desmit mācību telpas, laboratorijas. Mēs par to ļoti, ļoti priecājamies. Paldies visiem, kuri savas domas, savu roku pielikuši, lai mēs ienāktu vidē, kuru mēs gaidījām sen! Šis ir ļoti jauks brīdis, kad mēs saprotam: darbi ir paveikti ,un mēs varam izmantot šo ēku.

1.vidusskolas direktore Sarmīte Šulte pauda gandarījumu, ka ir tapis jaunais centrs, un sacīja paldies pašvaldībai, kura spēja ieraudzīt iespēju apgūt Eiropas fondu līdzekļus, pateicās Dobeles novada pašvaldības attīstības nodaļai, kura šo projektu “auklējusi un lolojusi, lai tas izdotos”. – Tā ir milzīga dāvana mūsu novada izglītības sistēmai. Paldies visiem, kas par to gādājuši! Mūsu uzdevums tagad ir to visu pieņemt, aprobēt, savstarpēji sadarboties, projekta rezultāts mūs tagad motivēs apgūt šīs inovācijas.

Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītāja Aija Didrihsone bilda, ka šodien ir svētki visai Dobeles novada izglītības sistēmai. – Es ļoti ceru, ka šīs brīnišķīgās iespējas ģimnāzija un 1. vidusskola ļaus izmantot arī pārējām izglītības iestādēm, visu mūsu pedagogu kompetenču pilnveidošanai. Un tā noteikti būs, jo visas mūsu izglītības iestādes vienmēr ir cita citu atbalstījušas.

Izglītības pārvalde centram dāvināja pulksteņus, jo no šī brīža skolu dzīvē sākas jauns laiks.

Inese Didže pasniedza simboliskas piemiņas veltes projekta īstenošanā iesaistītajām institūcijām un cilvēkiem, kuri visvairāk darba un pūļu ieguldījuši centra tapšanā. Kokā grieztu ģimnāzijas pūci saņēma Ilga Šuplinska, Andrejs Spridzāns, Dobeles novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Kristīne Ūdre, SIA “Būvfirma Vītols” atbildīgais būvdarbu vadītājs Juris Vītols un darbu vadītājs Dmitrijs Amoliņš, projekta vadītājs Edmunds Freibergs, mēbeļu un laboratoriju iekārtu piegādātāji, vēl citi sadarbības partneri, tostarp SIA “Dobeles ūdens” valdes loceklis Dainis Miezītis, kura uzņēmums uzstādīja ēkā dzeramā ūdens strūklakas. Pateicību par ieguldījumu jaunā korpusa sagatavošanā darbam saņēma arī Dobeles Valsts ģimnāzijas saimniecības vadītājs Andris Jakovļevs, datortīkla administrators Gints Dzenis, laborante Inga Šidlauska. Visi sarīkojuma dalībnieki saņēma bukletu “Tā tapa dabaszinātņu mācību centrs”, kurā apkopoti raksturīgākie fotomirkļi no jaunā korpusa un tā apkārtnes tapšanas procesa.

Muzikālu sveicienu sniedza Dobeles 1. vidusskolas meiteņu ansamblis Sandras Bulmeres vadībā. Jaunās konferenču zāles grīdu ar pirmo priekšnesumu publikas priekšā iemēģināja ģimnāzijas deju kolektīvs “Solis” Ligitas Urbeles vadībā.

Pasākuma gaitā viesi apskatīja jaunos kabinetus un laboratorijas un cienājās ar pašvaldības dāvātajiem svētku kliņģeriem burtu DZC formā.

Sagatavoja Sarmīte Rone

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu