Vecāku ievērībai

Informācija vecākiem par bērna aprūpi un pārstāvību.

Līdz pilngadībai bērns ir vecāku/likumisko pārstāvju aizgādībā, kuriem ir tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu, pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās.

Vecāku prombūtnes laikā var rasties situācija, kad bērnam nepieciešams saņemt pasi, jāizmanto ārstniecības iestādes pakalpojumi, jāšķērso robeža u.c. Lai bērns tiktu likumiski pārstāvēts, ir jābūt personai, kas realizē vecāku varu.

„Bērnu tiesību aizsardzības likums” nosaka kārtību, kādā vecāki, aizbildnis vai audžuģimene var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā un ārvalstīs.

Likuma 45. panta pirmā daļa paredz, ka vecāki var nodot bērnu citas personas aprūpē uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem, ja pirms nodošanas vecāku dzīvesvietas bāriņtiesa atzinusi, ka šāda nodošana atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt.

Ja bērns tiek atstāts citas personas aprūpē uz laiku, kas īsāks par trim mēnešiem, bāriņtiesas atzinums nav nepieciešams, pietiek ar bāriņtiesā vai notariāli noformētu pilnvaru. Arī gadījumos, kad bērns nodots tuvu radinieku vai personu-vecvecāku, pilngadīgo brāļu/māsu, otra laulātā, kas nav bērna vecāks, krustvecāku-aprūpē, ir nepieciešams bāriņtiesas pozitīvs atzinums.

Ja vecāki aizbrauc peļņā uz ārzemēm un atstāj bērnu dzīvot citā ģimenē vai pavisam vienus bez pilnvarota aprūpētāja, viņi neizpilda Bērnu tiesību aizsardzības likumu un atstāj savu bērnu beztiesiskā stāvoklī.

Kas jādara skolēna vecākiem, ja viņi nolēmuši aizbraukt?

1)      Pastāstīt bērnam saprotamā valodā, kādēļ uz laiku jādodas prom no ģimenes, uzsvērt, ka joprojām viņu mīl;

2)      Informēt skolu, kurā bērns mācās, par savu prombūtni un iepazīstināt klases audzinātāju ar personu, kura aprūpē tiks atstāts bērns;

3)      Nokārtot ģenerālpilnvaru personai, kuras aprūpē bērns tiks atstāts;

4)      Nepieciešamības gadījumā, jānokārto notariāli apstiprināta piekrišana valsts šķērsošanai bērnam.

Kur var nokārtot ģenerālpilnvaru?

  • Pie zvērināta notāra
  • Bāriņtiesā, kuras darbības teritorijā nav notārs

Ja skolēna ģimenei vai personai, kuras aprūpē atstāts bērns, rodas sociāla rakstura problēmas vai nepietiek līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai-jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā.