DVĢ izglītības programmas

Dobeles Valsts ģimnāzijā īstenojamās izglītības programmas

  • Pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase) programma, kods 23011111
  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma, kods 31012011
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, kods 31013011
  • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma, kods 31014011