Skolas rekvizīti

 

Maksātājs: Dobeles novada Izglītības pārvalde, Kods (reģ.nr.) 90009147276
Adrese:  Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads
Preču saņēmējs: Dobeles novada Izglītības pārvalde, Kods (reģ.nr.) 90009147276
Adrese:  Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads

Norēķinu rekvizīti:             AS SEB banka; UNLALV 2X         Konts LV28UNLA0050014477694

                                 AS Swedbank; HABALV22             Konts LV73HABA0551026265624

Preču piegādes vieta: Dobeles Valsts ģimnāzija
Adrese: Dzirnavu iela 2, Dobele