Sasniegumi

Mūsu skolēniem un viņu ģimenēm – Latvijas Bērnu fonda stipendijas.

Jūn 20, 2018   ///   Aktualitātes vecākiem, Notikumi, Sasniegumi, Vecākiem  //  Comments Off

15. jūnijā Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas zālē norisinājās sirsnīgs pasākums, kurā Dobeles novada pašvaldība,  novada  sociālais dienests,  Izglītības pārvalde un Latvijas Bērnu fonds bija aicinājuši centīgus skolēnus, viņu vecākus, daudzbērnu ģimenes, lai gan atzīmētu skolēnu sasniegumus mācību darbā un sabiedriskajās aktivitātēs, gan teiktu paldies vecākiem par atbalstu savu bērnu izglītībai, attīstībai un viņu  izglītības iestādēm.

Četriem Dobeles novada jauniešiem, kurus ieteikušas mācību iestādes un novada sociālais dienests, tika pasniegtas Latvijas Bērnu fonda stipendijas. Divi no viņiem mācās Dobeles Valsts ģimnāzijā.

Stipendiju saņēma 11.BK klases skolniece Linda Mešķe un 10.A1 klases skolēns Toms Jaunozols.

Lindas raksturojumā pieteikumam stipendijai uzsvērts, ka līdztekus apzinīgam mācību darbam jauniete dzied korī „Sadziedis”, dejo skolas deju kolektīvā, darbojas skolēnu pašpārvaldē, ir Dobeles kultūras nama amatierteātra „Smaids” dalībniece. Lindai patīk un padodas rakstīt scenārijus skolas pasākumiem, kuros pati arī iesaistās, jo viņai ir izteiktas organizatora spējas. Ar Lindas un citu skolēnu iniciatīvu šī gada februārī skolā tika izveidots teātra pulciņš, kuru bez atlīdzības vada Lindas tētis. Abi vecāki ir meitai līdzās visos pasākumos, seko līdzi skolas gaitām, jo Mešķu ģimenē valda savstarpēja uzticēšanās un atbalsts.

Toms ir ļoti muzikāls, dzied korī „Sadziedis” un zēnu vokālajā ansamblī KPTT, kā arī spēlē Dobeles mūzikas skolas pūtēju orķestrī. Mācību jomā Tomam īpaši padodas ķīmija, viņš darbojas Mazajā ķīmijas skolā, piedalījies novada ķīmijas olimpiādē. Pieņemot SIA „Tenapors” uzaicinājumu, Tomam savu zinātniski pētniecisko darbu būs iespēja izstrādāt un arī vasarā strādāt šī uzņēmuma laboratorijās. Puisis saņem mīlestību un atbalstu no savas ģimenes, kas ar pozitīvo piemēru ieaudzina viņā tikumiskās un ētiskās vērtības un allaž atbalsta klases un skolas aktivitātes. Par to Jaunozolu ģimene tika godināta ģimnāzijas rīkotajā Ģimeņu pateicības dienā. Toms ir skolas lepnums, jo ir atbildīgs, gudrs, pieklājīgs un daudzpusīgs jaunietis.

Par atbalstu bērnu izglītošanā un talantu attīstīšanā Latvijas Bērnu fonda stipendiju saņēma vairākas daudzbērnu ģimenes. Starp tādām ir saimes, kurās kāds no bērniem mācās arī Dobeles Valsts ģimnāzijā. Plotkānu ģimenē šogad 9. klases izlaidums bija Annijai. Karro ģimenes atvase Artūrs ir pabeidzis 7. klasi. Savukārt Vildaus ģimenē Una ir ģimnāzijas šī gada 12. klases absolvente. Priecājamies par mūsu skolēniem un viņu vecākiem!

Skolēnus un ģimenes apsveica Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns un Latvijas Bērnu fonda prezidents Andris Bērziņš. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja baudīt augsti profesionālu mūziku kādreizējās rokgrupas „Kredo” dalībnieka Valda Skujiņa grupas sniegumā.

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

Tomu Jaunozolu apsveic Latvijas Bērnu fonda prezidents Andris Bērziņš

Stipendiju saņēmusi Vildaus ģimene.

Plotkānu ģimene.

Goda vietā – Karro ģimene.

Jaunozolu un Mešķu ģimenes kopā ar Toma un Lindas klašu audzinātājām Ivetu Meiju un Gitu Jākobsoni.

Mācību olimpiāžu un konkursu veiksminieki izbaudīja „zvaigžņu stundu”

Mai 17, 2018   ///   Olimpiādes, Sasniegumi, Sasniegumi mācību darbā  //  Comments Off

9. maijā Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošajā vidusskolā norisinājās Dobeles un Tērvetes novadu  skolēnu olimpiāžu uzvarētāju salidojums, kurā tika sumināti 1. vietas ieguvēji novada mācību priekšmetu olimpiādēs vai konkursos, kā arī Zemgales reģiona, atklāto un valsts olimpiāžu laureāti un viņu skolotāji.

Salidojuma norisēs iesaistījās Latvijā pazīstamais dramaturgs, režisors, scenārists, aktieris pasākumu organizētājs un vadītājs Kārlis Anitens, kurš savu uzstāšanos veltīja mākslas nozarei kā sabiedrības attīstības  virzītājspēkam, iepazīstināja ar savu pieredzi radošajās jomās.

Kamēr skolēni, sadalījušies grupās, Kārļa Anitena vadībā gatavoja savstarpējus apsveikumus olimpiāžu un konkursu veiksminiekiem, Dobeles, Auces un Tērvetes novadu domju priekšsēdētāji Andrejs Spridzāns, Vija Keršus un Dace Reinika kopā ar Dobeles novada Izglītības pārvaldes vadītāju Marutu Vaļko un skolu direktoriem sacīja paldies jauno „olimpiešu” pedagogiem par ieguldīto darbu skolēnu mācību sasniegumu un panākumu veicināšanā.

-          Ir prieks reizi gadā jūs visus sapulcināt, ar labām domām, ar mīļiem vārdiem par to, ko esat paveikuši šajā mācību gadā, – skolotājiem sacīja Maruta Vaļko. – Visu mācību gadu ir raženi strādāts, un kopdarba rezultātā ir tapis mūsu svētku brīdim sarūpētais. Parakstot lielo apsveicamo skolēnu diplomu kaudzi – vairāk nekā 300, salīdzināju, ka novados mēs izskatāmies gana labi. Mums ir daudz labu bērnu, jo aptuveni 10 procentu no visiem skolēniem ir ieguvuši atzinības un godalgotas vietas olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētnieciskajos darbs. Tātad jūs esat labi, radoši pastrādājuši. Visbagātākā ar panākumiem šogad ir Dobeles Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja Gita Heistere, kura kopā ar saviem skolēniem ir sarūpējusi 29 apbalvojumus ģimnāzistiem. Itin visiem jums – mīļš paldies par to, ko jūs darāt, jo tas ir ļoti nozīmīgi. Lai jums ir spēks un veselība, pabeidzot mācību gadu, un jauku vasaras atvaļinājumu!

Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns atzina, ka ir labi padarīta darba izjūta. – Ir prieks par to, ko jūs dodat skolēniem. Viņi to noteikti novērtēs un vēlāk teiks paldies jums par to, ka viņiem ir izdevies sasniegt to, ko viņi šodien vēl īsti neapjauš. Pamats, ko mēs radām, sākot jau ar pirmsskolu un turpinot tālāk, bērniem dod iespējas. Jūs esat šo iespēju radītāji un iedvesmotāji, ceļveži. Par to jums paldies! Apsveicams ir arī vecāku atbalsts saviem bērniem un skolai. Visiem kopā mums izdodas sasniegt daudz labākus rezultātus. Šo skolēnu sasniegumi noteikti pamudina vairāk censties būt labākiem arī pārējos. Lai mums ir daudz labu skolēnu, iedvesmojošu skolotāju un atsaucīgu vecāku!

Skolēnu apbalvošana norisinājās pa mācību priekšmetu grupām, turklāt katrai grupai tika veltīti iepriekš sagatavotie vienaudžu apsveikumi. Veiksminieki saņēma arī balvas no savām pašvaldībām.

Dobeles valsts ģimnāzija var lepoties ar vislielāko skaitu veiksminieku šī mācību gada olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētnieciskajos darbos. Salidojumā tika sumināti:

Nr. Vārds Uzvārds Klase Sasniegumi Skolotājs
1 Kristīne Elizabete Brīkše 7.A latviešu valodā 1.v. nov. Rudīte Briede
2 Beāte Bučņeviča 11.A2 mūzikā 1.v. nov. Raimonds Bulmers
3 Ineta Buivide 10.A1 bioloģijā 1.v. nov. Gita Heistere
4 Julianna Bunte 11.A1 krievu valodā 1.v. nov. Jeļena Raņķe
5 Beāte Cehanoviča 9.A bioloģijā 1.v. nov., 3.v. valstī

fizikā 1.v.nov.

ķīmijā 1.v.nov.,   3.v.valstī, 3.v.atklātajā olimpiādē

matemātikā 1.v.nov.,3.v.valstī, 3.v. atklātajā olimpiādē

konkursā “Pazīsti savu organismu” atzinība valstī

Gita Heistere

Ineta Žeiere

Sarmīte Dude

Daina Glušaka

6 Anastasija Ciesa 12.A2 boloģijā 2.v.nov.,

atzinība konkursā “Homines” valstī

Gita Heistere
7 Skārleta Dombrovska 11.A1 bioloģijā 1.v.nov.

konkursā “Homines”1.v. valstī

“Pazīsti savu organismu” 1.v.nov.

ZPD Atzinība

Gita Heistere
8 Sanija Eihe 9.B latviešu valodā 1.v.nov.

Matemātikā 1.v.nov., atzinība valstī

Ruta Veidemane

Daina Glušaka

9 Ieva Annija Eihmane 11.A1 bioloģijā 1.v.nov.

matemātikā 1.v.nov.

Gita Heistere

Aiva Rituma

10 Annija Grinšpone 7.B vizuālajā mākslā 1.v.nov. Inga Ozoliņa
11 Kārlis Janaitis 12.A1 bioloģijā 1.v.nov.,

“Homines” 3.v. valstī

Gita Heistere
Gustavs Janaitis 9.B “Pazīsti savu organismu” 3.v. valstī Gita Heistere
13 Leonora Jankoviča 8.B krievu valodā 1.v.nov. Žanna Kopanova
14 Māris Jākabsons 9.B mājturībā 3.v. valstī rasēšanā Andris Jakovļevs
15 Guna Una Jāzepa 11.A1 angļu valodā 3.v.valstī

bioloģijā atzinība valstī

“Homines” atzinība valstī

Elita Freija

Gita Heistere

16 Dilans Kabajevs 10.A2 krievu valodā 1.v.nov. Jeļena Raņķe
17 Fabians Kapustjonoks 10.BK vācu valodā 1.v.nov. Dina Grīnfelde
18 Anna Kosinkina 9.A “Pazīsti savu organismu” atzinība valstī Gita Heistere
19 Anna Dana Krama 8.A angļu valodā 3.v. valstī Ieva Vaivode
20 Krista Kristiāna Kristapsone 12.A2 latviešu valodā 1.v.nov.

bioloģijā atzinība valstī

vēsturē 1.v.nov., 3.v. valstī

Vija Elarte

Gita Heistere

Silvija Smiltniece

21 Laura Laimiņa 9.B ķīmijā 1.v.nov. Sarmīte Dude
22 Luīze Patrīcija Laizāne 7.A mājturībā 1.v.nov. Marīte Barakauskaite
24 Monta Anna Rudmieze 8.A vācu valodā 1.v.nov., 3.v.valstī,

ķīmijā 2.v. atklātajā olimpiādē,

matemātikā 1.v.nov., atzinība valstī

Dina Grīnfelde

Sarmīte Dude

Daina Glušaka

25 Agnete Saule 7.A matemātikā 1.v.nov., atzinība atklātajā olimpiādē Laila Vanadziņa
26 Rūdis Šķupelis 10.A1 matemātikā 1.v.nov. Jolanta Šaknere
27 Alise Švēde 8.B latviešu valodā 1.v.nov. Vēsma Rone
28 Anastasija Varmahovska 8.B ķīmijā atzinība atklātajā olimpiādē Sarmīte Dude

Dobeles novada Izglītības pārvaldes pateicības par labiem sasniegumiem un iegūto atzinību, Atzinības rakstus par  novada olimpiāžu 2. un 3. vietām saņem sekojoši skolēni:

Nr Vārds, uzvārds Klase Sasniegumi Skolotājs
1. Anastasija Ciesa 12.A2 Bioloģijā 2. v. Gita Heistere
2. Klinta Mozule 9.B Atzinība konkursā “Pazīsti savu organismu”

Bioloģijā 2.v.

Mājturībā 3.v.

Gita Heistere

Marīte Barakauskaite

3. Laura Skorodihina 9.A Latviešu valodā 2.v.

Ķīmijā 3.v.

Ruta Veidemane

Sarmīte Dude

4. Paula Adriana Kristapsone 9.A Bioloģijā 3.v.

“Pazīsti savu organismu” 3.v.

Latviešu valodā 3.v.

Vizuālajā mākslā atzinība

Vēsturē atzinība

Gita Heistere

Ruta Veidemane

Inga Ozoliņa

Indra Skranda

5. Gustavs Janaitis 9.B “Pazīsti savu organismu” atzinība Gita Heistere
6. Krista Hotuļeva 11.A1 Vizuālajā mākslā 2.v. Inga Ozoliņa
7. Uģis Eihvalds 9.B Mājturībā 3.v. Andris Jakovļevs
8. Sabīne Novicka 7.B Mājturībā 2.v. Marīte Barakauskaite
9. Annija Blumfelde 7.B Mājturībā 2.v. Marīte Barakauskaite
10. Francisks Tukišs 7.A Mājturībā atzinība Andris Jakovļevs
11. Estere Kristiāna Ozoliņa 10.A1 Mūzikā 2.v.

Krievu valodā atzinība

Raimonds Bulmers

Jeļena Raņķe

12. Ieva Vācere 8.A Mūzikā 2.v. Raimonds Bulmers
13. Viktorija Zaviša 8.B Matemātikā 2.v. Daina Glušaka
14. Violeta Kobjakova 8.A Matemātikā 3.v. Daina Glušaka
15. Kellija Ieva Meiere 8.B Matemātikā atzinība Daina Glušaka
16. Emma Millere 8.A Matemātikā atzinība

Angļu valodā 2.v.

Daina Glušaka

Ieva Vaivode

17. Kristiāns Ridus 8.A Matemātikā atzinība Laila Vanadziņa
18. Sabīne Novicka 7.B Matemātikā 3.v. Laila Vanadziņa
19. Krists Dukurs 7.A Matemātikā 2.v. Laila Vanadziņa
20. Edvards Klīvis 12.A2 Matemātikā atzinība Jolanta Šaknere
21. Rēzija Granta 11.A2 Matemātikā atzinība Aiva Rituma
22. Iveta Čerņavska 12.A1 Matemātikā 3.v.

Krievu valodā atzinība

Bioloģijā 2.v.

Aiva Rituma

Jeļena Raņķe

Gita Heistere

23. Ralfs Olševskis 12.A2 Matemātikā 2.v. Aiva Rituma
24. Dāvis Gudzovskis 11.A1 Matemātikā 3.v. Aiva Rituma
25. KristersCelmiņš 11.A2 Matemātikā 2.v. Aiva Rituma
26. Aivis Skutelis 10.A1 Matemātikā 3.v. Jolanta Šaknere
27. Rolands Savdons 12.A2 Vēsturē 3.v. Silvija Smiltniece
28. Raivis Vendelis 9.B Ķīmijā atzinība Sarmīte Dude
29. Alise Glūzda 10.A2 Ķīmijā atzinība Ineta Žeiere
30. Megija Lelde Gintere 11.A2 Vācu valodā atzinība Dina Grīnfelde
31. Liene Estere Volodka 8.A Vācu valodā 3.v. Dina Grīnfelde
32. Violeta Kobjakova 8.A Vācu valodā 2.v. Dina Grīnfelde
33. Viktorija Zaviša 8.B Krievu valodā 3.v. Ludmila Liepiņa
34. Viktorija Petrova 8.B Krievu valodā 3.v. Ludmila Liepiņa
35. Esmeralda Grīva 10.BK Krievu valodā atzinība Jeļena Raņķe
36. Vladimirs Andersons 12.A2 Krievu valodā atzinība Žanna Kopanova
37. Adriana Ļeonova 10.A2 Krievu valodā 3.v. Žanna Kopanova
38. Karīna Kondrāte 10.A2 Krievu valodā 2.v. Ludmila Liepiņa
39. Alise Štāle 11.BK Krievu valodā 3.v. Jeļena Raņķe
40. Vladimirs Kabajevs 12.A1 Krievu valodā 2.v. Jeļena Raņķe
41. Santija Veselova 8.B Angļu valodā atzinība Tatjana Savicka
42. Jana Kalniņa 8.B Angļu valodā atzinība Tatjana Savicka
43. Evija Dambrovska 12.A1 Angļu valodā 3.v. Elita Freija
44. Anastasija Ņikitina 12.A2 Bioloģijā 3.v. Gita Heistere
45. Toms Endziņš 11.A2 Bioloģijā atzinība Gita Heistere
46. Marta Mazpreciniece 11.A2 Bioloģijā 2.v. Gita Heistere
47. Regnārs Lambreksis 10.A2 Bioloģijā 3.v. Gita Heistere
48. Marija Ņikitina 9.B Bioloģijā atzinība Gita Heistere
49. Patrīcija Leiburga 9.B Bioloģijā atzinība Gita Heistere
50. Artis Apinis 12.A1 Fizikā 2.v. Pēteris Puķītis
51. Roberts Brože 10.A2 Fizikā 3.v. Pēteris Puķītis

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

Liela daļa salidojuma dalībnieku bija Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēnu formās. Priekšplānā – triju novadu un Izglītības pārvaldes vadība.

Rūdis Šķupelis sarunā ar Kārli Anitenu.

Mūsu skolotāji – labs atbalsts ģimnāzistiem viņu sasniegumos.

Pateicību par darbu saņem skolotāja Marīte Barakauskaite (no labās).

Atzinības saņēmušie skolēni un viņu pedagogi –

valodu grupā….

dabaszinībās….

vēsturē un sociālajās zinībās…

mākslās.

Prāvu kaudzīti ar atzinības rakstiem saņēma vairāki ģimnāzisti, arī Skārleta Dombrovska.

Iepriecina sasniegumi vācu valodā

Apr 19, 2018   ///   Sasniegumi, Sasniegumi mācību darbā, Vācu valodas olimpiāde  //  Comments Off

8. klases skolēni piedalījās vācu valodas 48. olimpiādes 3. posmā Zemgales reģionā, kurā savas zināšanas apliecināja labākie valodas zinātāji no Dobeles, Jelgavas, Bauskas, Rundāles, Ozolnieku, Iecavas, Tukuma novada.

Ģimnāzijas vācu valodas skolotāja Dina Grīnfelde pastāstīja, ka šāda olimpiāde 8. klasēm notiek katru gadu. Šogad Dobeles novadu pārstāvēja četras skolnieces – trīs no ģimnāzijas, viena – no Dobeles 1. vidusskolas.

-          Rezultāti mūsu 8.A klases meitenēm ir ļoti labi: Anna Monta Rudmieze ieguva trešo vietu Zemgales reģionā, Violeta Kobjakova un Liene Estere Volodka saņēma atzinību. Starpnovadu olimpiādē dalībnieki veica rakstisku uzdevumu, savukārt reģiona posmā skolēniem bija jārunā par pieciem dažādiem tematiem, kas bija iepriekš jāsagatavo, – par ģimeni, skolu, draugiem, klasi, brīvo laiku, pienākumiem mājās. Šādus tematus klases stundās nerunājam. Tas ir papildus, ārpusstundu darbs.Turklāt pēc norunātā teksta bija jāprot atbildēt uz jautājumiem. Meitenes tiešām ļoti centīgi mācījās, gatavojās papildus, un darbs attaisnojās.

Dina Grīnfelde bilda, ka 8. klasēm valsts olimpiādes vācu valodā nav. Tāda notiek vidusskolēniem, un arī šajās klasēs ģimnāzistiem ir labi sasniegumi. Īpašs gandarījums skolotājai ir par 10.BK klases skolnieku Fabianu Kapustjonoku, kuram ir ļoti labas zināšanas vācu valodā, tāpēc puisis regulāri piedalās šajās olimpiādēs un arī šogad Zemgales novada olimpiādē ieguva 1. vietu.

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Dinas Grīnfeldes foto

Zemgales reģiona olimpiādes veiksminieces: ģimnāzijas skolnieces Anna Monta Rudmieze (no labās), Violeta Kobjakova,  Liene Estere Volodka un Dobeles 1. vidusskolas skolniece Patrīcija Delāta.

Debatēšanas prasmes noderēs nākotnes nodomu īstenošanā

Apr 8, 2018   ///   Notikumi, Sasniegumi  //  Comments Off

Otro gadu norisinājās Latvijas Debašu asociācijas „Quo tu domā?” ar Britu padomes Latvijā un Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā atbalstu organizētā Debašu Līderu skola, kurā savas zināšanas un prasmes šajā mācību gadā papildināja Dobeles Valsts ģimnāzijas 11.BK klases skolēni Alise Štāle un Jānis Tomass Preiss.

No septembra līdz martam reizi mēnesī notika tematiskas apmācību sesijas, kurās, kā intervijā atzina jaunieši, iegūts daudz vērtīgas pieredzes un zināšanu.

-       Ar kādu nolūku piedalījāties Debašu Līderu skolā?

Alise: – Mani mērķi bija divi: pilnveidot angļu valodas zināšanas (jo visas nodarbības bija angliski) un attīstīt savas debatēšanas prasmes, tostarp argumentācijas spējas, papildināt medijpratību.

Jānis Tomass: – Tā kā man vēl nebija īsti skaidrs, ko gribu darīt pēc 12. klases, nodoms bija tuvāk izprast šīs lietas. Man patīk runāt publikas priekšā, tāpēc gribēju pēc iespējas ātrāk pamēģināt. Debates ir viena no lietām, kas saistītas ar publisku uzstāšanos. Arī ģimnāzijas debašu pulciņā darbojos jau labu laiku, līdz ar to tas bija likumsakarīgi.

-       Tātad jūsu nākotnes nodomi saistās ar publisku uzstāšanos, diskusijām?

Alise: – Virziens, kurā gribu darboties tālāk, ir sabiedriskās attiecības, kur nepieciešamas labas prasmes runāšanā, sava viedokļa izteikšanā.

Jānis Tomass: – Tā kā esmu nodomājis studēt ārzemēs, angļu valoda man ir diezgan laba, savukārt Debašu skola palīdzēja šīs prasmes vēl uzlabot. Šobrīd arvien vairāk sliecos domāt par publiskās runas trenera darbu ar cilvēkiem, kuriem tas vajadzīgs.

-       Kādi ir jūsu galvenie ieguvumi, sekmīgi absolvējot Debašu Līderu skolu?

Alise: – Pirmām kārtām – pārliecība par sevi, ka es varu iziet uz skatuves, droši runāt.. Kopumā Debašu skola ir devusi ļoti daudz jaunu zināšanu gan debatēšanā, gan dažādās citās jomās, jo debates notika par visdažādākajiem tematiem. Piemēram, man bija jāpiedalās debatēs par progresīvo nodokli, par kuru pirms tam īsti neko nezināju. Gatavojoties debatēm, to noskaidroju un tagad zinu diezgan daudz par nodokļiem

Jānis Tomass: – Es visvairāk ieguvu no iespējām uzstāties. To jau biju darījis iepriekš, bet skola deva vēl lielāku pārliecību. Un, protams, arī zināšanas. Man patika gan lekcijas, gan temati, par ko debatējām.

-       Ģimnāzijā ir debašu pulciņš. Ko tajā darāt?

Alise: – Pulciņā tiekamies reizi nedēļā: gan debatējam, gan gatavojamies dažādiem žurnālistikas konkursiem. Šobrīd notiek konkurss „Pilna doma”, kurā piedalāmies ar savu žurnālistikas darbu.

Jānis Tomass: – Konkurss ir jau fināla taisnē, mūsu video sižets ir nosūtīts vērtētājiem.

7. aprīlī ģimnāzijas debašu  pulciņa dalībnieki Alise Štāle, Jānis Tomass Preiss un Ieva Annija Eihmane piedalījās debašu turnīrā Iecavā. Par šo pasākumu jaunieši iepriekš pastāstīja, ka tāds notiek reizi pusgadā un tajā iesaistās līdz diviem desmitiem skolu. Notiek vērtēšana dažādās nominācijās, un Dobeles ģimnāzisti nepaliek neievēroti.

Ir arī kļuvis zināms, ka pēc medijpratības konkursa „Pilna doma” vērtētāju atzinuma DVĢ komandas darbs ir starp tiem 19 labāko Latvijas skolu konkursantiem, kuri uzaicināti piedalīties uzvarētāju apbalvošanas pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 13. aprīlī.

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

Skārletas “lauciņš” ir medicīna

Apr 5, 2018   ///   Konkursi, Notikumi, Sasniegumi, Sasniegumi mācību darbā  //  Comments Off

26. martā notika Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un Bioloģijas skolotāju asociācijas rīkotā erudīcijas konkursa „Homines 2018” fināla kārta, kurā Dobeles Valsts ģimnāziju pārstāvēja seši skolēni.

Bioloģijas skolotāja Gita Heistere pastāstīja, ka ģimnāzijas skolēni piedalījušies konkursā „Homines” vispirms tiešsaistē, lai apliecinātu savas zināšanas bioloģijā, cilvēka anatomijā, fizioloģijā un higiēnas jomā. Kā vēsta konkursa rīkotāju mājaslapā  sniegtā informācija, šajā kārtā iesaistījušies 400 skolēnu visā Latvijā. Veiksmīgākie konkursanti tika uzaicināti uz konkursa otro kārtu, kas notika RSU. Finālā par uzvaru sacentās 87 jaunieši no 41 skolas. Dobeles Valsts ģimnāziju pārstāvēja 12. klašu skolēni Kārlis Janaitis, Anastasija Ciesa un Krista Kristiāna Kristapsone, kā arī Skārleta Dombrovska, Guna Una Jāzepa un Ieva Annija Eihmane no 11. klasēm. Vislabāk veicās Skārletai Dombrovskai, kura ar pārliecinošu pārsvaru ieguva pirmo vietu.

Skārleta Dombrovska ir ieguvusi arī Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 9. konferences rīkotājas – Latvijas Lauksaimniecības universitātes – apliecinājumu par tiesībām ārpus konkursa iestāties kādā no trim LLU fakultātēm, tāpēc saruna ar konkursa uzvarētāju sākās par ZPD prezentāciju un tās rezultātu.

-       Vai arī domā studēt LLU?

-       No trim piedāvātajām fakultātēm vairāk sliecos domāt par Informācijas tehnoloģiju fakultāti. Mani interesē programmēšana. Meža fakultāte mani nesaista, savukārt Tehniskā fakultāte vairāk piemērota puišiem, jo tā saistās ar mašīnbūvi. Bet kopumā mašīnas, iekārtas mani interesē.

-       Tavs ZPD bija par sukādēm no dārzeņiem. Kāpēc šāda izvēle?

-       To piedāvāja skolotāja, darba vadītāja Gita Heistere. Konsultējoties ar ārējo konsultanti, zinātnieci Daliju Segliju, nonācām pie secinājuma, ka varētu veidot sukādes no dārzeņiem. Tas bija aizraujoši: sagatavot produktus, žāvēt, vērot, kas no tā iznāk. Ja godīgi, tik augstu atzinību reģiona konferencē negaidīju. Tas bija pārsteidzoši. Esmu lepna un gandarīta par ieguldīto darbu.  Tagad jāgatavojas valsts konferencei.

-       Nupat notikušajā konkursā „Homines” iegūta pirmā vieta. Kas ir tavas veiksmes pamatā?

-       Pirmām kārtām – aktīva mācīšanās un interesēšanās par šo jomu. Ja ir interese, tad var iemācīties jebko. Es lasu daļēji jau studentiem domātas grāmatas. Dažkārt nākas arī ierobežot savas vēlmes, jo ne vienmēr var doties laukā, ja spīd saule. Mācībām ir jāvelta daudz laika. Un, protams, arī veiksme. Bez tās nav iespējams. Konkursā nācās izmantot visu, kas bija saglabājies atmiņā no iepriekš lasītā. Ir labi, ja var savā interesējošajā jomā brīvi orientēties un zināšanas izmantot.

Protams, olimpiādēm un konkursiem mēs gatavojamies kopā ar skolotāju Gitu Heisteri: reizi vai divas nedēļā sanākam kopā, pārrunājam uzdevumus, radušos jautājumus, skolotāja sagatavo darba lapas, sniedz informāciju, kur meklēt skaidrojumus. Skolotāja mums ļoti palīdz. Bet daudz  ir atkarīgs arī no paša skolēna, cik viņš pats grib apgūt. Tikai ar to, ko iemācāmies stundās, nepietiek.

-       Ar ko saistās tavi nākotnes nodomi?

-       Mani interesē medicīna, tāpēc raugos šajā virzienā. Arī bioloģijā mani visvairāk interesē nozares, kas saistītas ar medicīnu, – anatomija, fizioloģija. Medicīna ir mans ”lauciņš”. Mani saista mehānismi, interesē izjaukt un paskatīties, no kā tas veidots, kā tas darbojas. Arī cilvēka ķermenis ir kā mehānisms.

Šobrīd mērķtiecīgi gatavojos studijām medicīnas jomā, tāpēc piedalos arī citos konkursos. 9. aprīlī notiks atlase gadskārtējam A.Valtnera konkursam “Pazīsti savu organismu” Daugavpils universitātē, kur regulāri iesaistos. Valsts konkurss šogad sakrīt ar ZPD valsts konferenci, tāpēc būs jāizvēlas, kurā piedalīties. Domāju, tā būs ZPD konference, jo tā man būs atkal jauna, vērtīga pieredze.

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

Dobeles ģimnāzistiem lieliski panākumi Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 9. konferencē

Mar 29, 2018   ///   Konkursi, Notikumi, Sasniegumi  //  Comments Off

23. martā Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē notikušajā Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) 9. konferencē piedalījās 14 no 16 uzaicinātajiem Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēniem.

Spraigā darba cēliena noslēgumā konferences dalībniekus uzrunāja LLU rektore Irina Pilvere, Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra direktore Sarmīte Vīksna. Viņa arī pateicās ilggadējiem ZPD konferences koordinatoriem novados, tostarp – DVĢ skolotājai, metodiskās apvienības vadītājai Sarmītei Dudei.

Pēc ZPD vērtēšanas komisiju atzinuma 1. vietas ieguvēji katrā no zinātņu sekcijām saņēma diplomus un apliecinājumus par tiesībām tikt uzņemtiem ārpus konkursa kādā no izvēlētajām LLU fakultātēm. Liela daļa no konferences dalībniekiem ieguva tiesības piedalīties ZPD valsts konferencē.

Arī 13 Dobeles ģimnāzistu darbi izvirzīti vērtēšanai ZPD valsts konferencē, kas notiks 21. aprīlī Rīgā. Savus darbus valsts mērogā prezentēt gatavojas:

Psiholoģijas sekcijā:

Patrīcija Keita Krumberga, 11.A2 klase, temats „Dobeles Valsts ģimnāzijas 8. klases skolēnu stresa līmenis, to ietekmējošie faktori mācību procesa ietvaros”, darba vadītāja – DVĢ skolotāja, Mg.philol. Gunda Akermane;

Ieva Annija Eihmane, 11.A1 klase, temats „Mobings Dobeles pilsētas skolu 7. klašu skolēnu vidū”, darba vadītāja – DVĢ skolotāja Iveta Meija;

Elvisa Čuhnova, 11.A2 klase, temats „Sociopātijas pazīmju izplatība un to saistība ar sasniegumiem skolā DVĢ vidusskolēnu vidū”, darba vadītāja – DVĢ direktore Inese Didže, konsultante – psiholoģe, Mg.Psych. Gita Birzniece;

Inženierinātņu sekcijā: Skārleta Dombrovska, 11.A1 klase, temats „Sukāžu gatavošana no dārzeņiem un to patikšanas pakāpes novērtējums”, darba vadītājas – Dobeles Valsts Dārzkopības institūta vadošā pētniece, Dr.sc.ing. Dalija Segliņa, DVĢ bioloģijas skolotāja, Mg.paed. Gita Heistere. Skārleta ieguva arī LLU apliecinājumu par tiesībām ārpus konkursa izvēlēties studijas šajā augstskolā.

Veselības zinātņu sekcijā:

Evelīna Apse, 11.A2 klase, temats „Miega traucējumi Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēniem”, darba vadītāja – DVĢ skolotāja, Mg.paed.  Ruta Veidemane;

Elīza Strautmane, 11.A2 klase, temats „D vitamīna pietiekamība Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēnu ēdināšanā”, darba vadītāja – DVĢ skolotāja Ineta Žeiere;

Vēstures un kultūrvēsturiskā mantojuma sekcijā:

Evita Pālīte, 11.A1 klase, temats „Latvijas de jure atzīšanas nozīme laikrakstos „Jaunākās Ziņas” un „Zemgales Balss” 1925. – 1935.”, darba vadītāja – DVĢ skolotāja Aija Štāle;

Kristija Krista Frīdmane, 11.A2 klase, temats „Draudzīgā aicinājuma vēsture un šodiena”, darba vadītāja – DVĢ skolotāja, Mg.fil. Vēsma Rone;

Megija Lelde Gintere, 11.A1 klase, temats „Dobeles mūzikas skolas ēka kā viens no kultūrvēsturiskā mantojuma arhitektūras pieminekļiem Dobelē”, darba vadītāja – DVĢ skolotāja, Mg.paed. Ruta Veidemane;

Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijā: Julianna Bunte, 11.A1 klase, temats „Kultūru daudzveidība un starpkultūru dialogs M.Čehova Rīgas Krievu drāmas teātra un Jaunā Rīgas teātra sadarbībā”, darba vadītāja – DVĢ skolotāja Jeļena Raņķe;

Bioloģijas sekcijā:

Toms Endziņš, 11.A2 klase, temats „Ausaino pūču asio otus rudens migrācijas gaita Papē, Latvijā”, darba vadītāji – LU Bioloģijas institūta vadošais pētnieks, Dr.biol. Oskars Keišs, DVĢ bioloģijas skolotāja, Mg.paed. Gita Heistere;

Marta Mazprecniece, 11.A2 klase, temats „Bioloģisko un ķīmisko mēslošanas līdzekļu ietekme uz dārzeņu ražu”, darba vadītāja – DVĢ bioloģijas skolotāja, Mg.paed. Gita Heistere;

Roberts Udalovs, 11A2 klase, temats „Kartupeļu audzēšana Latvijā ziemas apstākļos”, darba vadītāja – DVĢ bioloģijas skolotāja, Mg.paed. Gita Heistere.

Jaunieši vēlāk atzina, ka ir gandarīti par šo dienu un savu sniegumu konferencē.  Julianna Bunte par savu prezentāciju sacīja: - Savā darbā es pētīju, kā izpaužas sadarbība starp abiem teātriem, kāpēc latviešu teātrī spēlē krievu aktieri un otrādi, ko tas dod gan teātriem, gan skatītājiem. Mans darbs tika balstīts uz intervijām ar aktieriem. Visspilgtākā no tām, šķiet, bija ar Jakovu Rafalsonu, jo bija viegli ar viņu runāt: cienījamais aktieris bija padomājis par to, lai es justos droši un komfortabli. Bija patīkami uzklausīt viņa plašās un bagātās atbildes uz maniem jautājumiem. Esmu laimīga, ka esmu šo darbu prezentējusi. Man pirms tam šķita, ka ļoti uztraukšos, bet nebija tik traki. Šī bija mana pirmā uzstāšanās Zemgales reģionā. Biju satraukusies, kā spēšu atbildēt uz komisijas jautājumiem. Taču viss izdevās, redzēju, ka žūrija ar manām atbildēm bija apmierināta.

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

Handbolā meitenes uzvar, zēniem – 2. vieta

Mar 22, 2018   ///   Notikumi, Sasniegumi, Sasniegumi sportā  //  Comments Off

Dobeles sporta hallē notika Dobeles novada handbola čempionāts 7. – 9. klašu grupā. Sacensībās piedalījās četras zēnu un divas meiteņu komandas.

Dobeles Valsts ģimnāzijas meitenes, gūstot pārliecinošu uzvaru par savām vienaudzēm, izcīnīja 1. vietu. Zēni izšķirošajā spēlē piedzīvoja zaudējumu un ierindojās 2. vietā.

Sacensībās piedalījās: Kārlis Auders, Oskars Bisinieks, Jana Anda Rudziša, Valērija Zarovska, Rudolfs Elferts, Ilvija Buivide, Monta Anna Rudmieze, Ritvars Putra, Letīcija Veinberga, Ieva Betija Ziemele, Kristiāna Valtere, Viesturs Geiko, Artis Beisjuks, Māris Jākabsons, Edgars Zeikmanis un Raivis Vendelis.

Sagatavoja sporta skolotājs Ēriks Zaremba

Autora foto

Zēnu handbola komanda.

Bibliotēkā tiek izstādīti skolēnu radošie darbi

Mar 6, 2018   ///   Iespējas skolēniem, Notikumi, Sasniegumi  //  Comments Off

Dobeles Valsts ģimnāzijas bibliotēkā regulāri apskatāmas dažādas skolēnu radošo darbu ekspozīcijas, kas top sadarbībā ar mājturības un vizuālās mākslas skolotājiem, pastāstīja bibliotekāre Gunda Akermane.

Līdz 2. martam bija skatāmi skolotājas Marītes Barakauskaites audzēkņu, 9. klases meiteņu, tekstilmozaīkas tehnikā darinātie dekoratīvie spilventiņi.

Joprojām ir apskatāmi 10.A1, 10.A2, 10.K un  12.BK klašu skolēnu veidotie plakāti par aktuāliem tematiem dažādās jomās. Tie, pēc skolotājas Ingas Ozoliņa rosinājuma, tapuši latviešu mākslinieka, politiskā plakāta meistara Gustava Kluča darbu iespaidā.

Gunda Akermane bilda, ka bibliotēkā tiek veidotas arī literāras ekspozīcijas saistībā ar rakstnieku jubilejām. Savulaik notikušas arī skolēnu literāro darbu konkursizstādes ar skolasbiedru balsojumu par labākajiem darbiem. Paredzams, ka līdz šī mācību gada beigām bibliotēkas telpā būs vēl kāda rokdarbu vai cita veida radošu izpausmju ekspozīcija.

Sagatavoja informātikas laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

9. klašu meiteņu darinājumi tekstilmozaīkas tehnikā.

Daļa no plakātu izstādes.

Plakāti veidoti par aktuāliem tematiem.

„Mācīties svešvalodas ir dzīves nepieciešamība”

Mar 6, 2018   ///   Konkursi, Notikumi, Sasniegumi  //  Comments Off

Ar šādu vadmotīvu Dobeles novadā 1. martā notikušās Karjeras dienas ietvaros Dobeles Valsts ģimnāzijā norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums ģimnāzijas 7., 8. un 10. klašu un Dobeles novada pamatskolu 7., 8. klašu skolēniem. Karjeras diena tika organizēta Nacionālā attīstības plāna 2020 ietvaros ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu programmas „Izaugsme un nodarbinātība” projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Pasākuma mērķis – veicināt skolēnu interesi par svešvalodām, pārliecināties par valodu nozīmību karjeras iespējās, rosināt savlaicīgu un apzinātu personīgo lēmumu pieņemšanu par turpmāko izglītību, kā arī sekmēt sadarbību starp Dobeles novada skolām.

Kopā ar ģimnāzijas audzēkņiem pasākumā iesaistījās skolēni no Dobeles 1. vidusskolas, Kristīgās, Gardenes, Penkules, Mežinieku, Bikstu, Annenieku pamatskolas. Tika veidotas jauktās komandas, kuru dalībnieki savas zināšanas valodās pārbaudīja konkursos ģimnāzijas 10. klašu skolēnu vadībā.

Pēc sadalīšanās komandās skolēni varēja pēc izvēles  apmeklēt divas no sešām atraktīvām stacijām, lai tiktos ar dažādu profesiju pārstāvjiem un izjautātu vairāku augstskolu mācībspēkus un studentus.  Par profesijas izvēli un karjeras iespējām ar skolēniem runāja Latvijas Universitātes P.Stradiņa Medicīnas koledžas, Latvijas Universitātes, Vidzemes Augstskolas, Banku augstskolas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Ventspils Augstskolas, Rīgas Tehniskās universitātes, starptautiskā konsultāciju centra par studijām ārzemēs KALBA pārstāvji.

Daudz interesantas un jaunas informācijas pasākuma dalībnieki guva, tiekoties ar vairākiem DVĢ absolventiem, tagad – profesionāļiem savās jomās: TV žurnālisti, dokumentālo filmu autori Ilzi Jakovļevu, grāmatu un filmu tulkotāju Daci Andžāni, LIAA tūrisma mārketinga nodaļas vecāko ekspertu Mārtiņu Eņģeli. Viņi savās nodarbībās akcentēja valodu prasmes kā neatņemamu mūsdienu karjeras izaugsmes garantu. Mācībstundu ekonomikā „Dzīvei gatavs” vadīja SWEDBANK  pārstāve, Ventspils augstskolas studenti iepazīstināja ar tulkošanas studijām. Dobeles novadpētniecības muzeja darbinieces stāstīja par muzejnieku profesiju un valodu prasmju nozīmi vēsturisko materiālu izpētē. DVĢ direktores vietniece, angļu valodas skolotāja Kristīne Pakule vadīja darbnīcu „Lingvistika itāļu virtuvē”.

Noslēgumā visi pasākuma dalībnieki uzklausīja Ilzes Jakovļevas un Daces Andžānes stāstījumu par savu profesionālo izaugsmi. Tika apsveiktas komandas  – veiksminieces valodu konkursos, paldies par darbu saņēma konkursu un pasākuma organizatorisko norišu vadītāji – 10. klašu skolēni un viņu koordinatore Iveta Meija.

Sagatavoja informātikas laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

Ar skaistumkopšanas speciālista profesijas noslēpumiem iepazīstina LU P.Stradiņa Medicīnas koledžas pārstāves.

Mārtiņš Eņģelis nodarbību vadīja atbilstoši pasākuma vadmotīvam – angļu valodā.

Skolēni klausījās ar interesi.

Banku Augstskolas prakses vadītājs, mag.oec. Ilmārs Pilinieks apkopojis informāciju par DVĢ absolventiem, kuri studējuši BA. Kopš 2003. gada šo augstskolu absolvējuši tuvu 70 kādreizējo ģimnāzistu.

Notiek konkurss vācu valodā.

Pirms noslēguma tikšanās ar pasākuma dalībniekiem – skolotāja Aija Jakovļeva (no kreisās) sarunā ar žurnālisti Ilzi Jakovļevu un tulkotāju Daci Andžāni.

Valodu pasākuma koordinatore Dina Grīnfelde (no labās) un skolotāja Kristīne Pakule apbalvo uzvarētājus.

Veiksminieki kopā ar DVĢ direktori un valodu skolotājām.

Izvērtēšanai Zemgales reģionā izvēlēts 21 zinātniski pētnieciskais darbs

Feb 27, 2018   ///   Notikumi, Sasniegumi  //  Comments Off

23. februāris Dobeles Valsts ģimnāzijā bija īpaši spraiga darba diena, jo notika skolēnu zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) prezentācijas četrās jomās: valodu sekcijā, dabaszinību sekcijā, māksliniecisko un praktisko priekšmetu sekcijā un sekcijā „Cilvēks un sabiedrība”.

ZPD gatavošana un prezentācija ir ģimnāzijas mācību procesa neatņemama sastāvdaļa, kam vairums audzēkņu pievēršas ar vislielāko nopietnību. Tikpat nopietni notiek arī darbu izvērtēšana, lai labākos piedāvātu Zemgales reģiona ZPD konferencei, kurā piedalīsies uzaicinātie darbu autori. Savukārt prezentētāji vērtējumu sekcijās saņem arī no skolasbiedriem, kuri nosaka savu simpātiju.

Šajā reizē izvērtēšanai Zemgalē aizsūtīts rekordliels darbu skaits – 21. To autori ir:

11.A1 klases audzēkņi Julianna Bunte, Skārleta Dombrovska, Ieva Annija Eihmane, Dāvis Gudzovskis, Maksims Mihailovs, Evita Pālīte;

11.A2 klases skolēni Kristers Klāvs Ansons, Amanda Bizauska, Beāte Bučņeviča, Elvisa Čuhnova, Evelīna Apse, Kristija Krista Frīdmane, Megija Lelde Gintere, Patrīcija Keita Krumberga, Marta Mazprecniece, Elīza Strautmane, Toms Endziņš, Roberts Udalovs;

11.K klases skolniece Viktorija Saldanā, 11.BK klases audzēkne Alise Štāle, 12.BK klases skolniece Ieva Estere Dombrovska.

Vislielākās simpātijas skolasbiedru vērtējumā ar savu ZPD prezentāciju izpelnījās Amanda Bizauska un Elvisa Čuhnova māksliniecisko un praktisko priekšmetu sekcijā, Skārleta Dombrovska un Dāvis Gudzovskis dabaszinību sekcijā, Evelīna Apse un Kristija Krista Frīdmane valodu sekcijā un Jānis Tomass Preiss un Evita Pālīte sekcijā „Cilvēks un sabiedrība”.

Uzaicinātie ZPD autori uz Zemgales reģiona konferenci dosies 23. martā.

Sagatavoja informātikas laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

Māksliniecisko un praktisko priekšmetu sekcijā Viktorija Saldanā prezentēja darbu „Svešvalodu nozīme Dobeles darba tirgū”.

Elvisas Čuhnovas pētījuma temats ir „Sociopātijas pazīmju izplatība un to saistība ar sasniegumiem skolā DVĢ vidusskolēnu vidū”.

Sekcijā „Cilvēks un sabiedrība” 11.K klases audzēknis Sergejs Konopļa iepazīstināja ar savu pētījumu par uzņēmējdarbības vidi Dobelē.

Gan vērtētājiem, gan klausītājiem bija arī jautājumi.

Lapas:123456789»