Komisijas secinājums: 10. klasēs mācīsies centīgi un motivēti skolēni

Jūn 27, 2019   ///   Notikumi  //  Nav komentāru

17. un 18. jūnijā Dobeles Valsts ģimnāzijā tika pieņemti dokumenti un notika skolēnu uzņemšana 2019./2020. mācību gada 10. klasēs. Komisijā strādāja ģimnāzijas direktores vietniece, informātikas skolotāja, komisijas priekšsēdētāja Aija Jakovļeva, aizvadītā mācību gada 9. klašu audzinātājas – direktores vietniece Kristīne Pakule un krievu valodas skolotāja Žanna Kopanova – un karjeras konsultante, latviešu valodas skolotāja Dzintra Stūre.

Pavisam 10. klasēs uzņemti 85 jaunie ģimnāzisti. Kā noritēja uzņemšana un kādi ir secinājumi?

Kristīne Pakule: – A klasē tiek uzņemti skolēni mācībām matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmā. Kopā šajās klasēs būs 47 ģimnāzisti, tātad katrā 23 un 24 izglītojamie. Tradicionāli šajā izglītības programmā ir daudz skolēnu. K klasē 20 skolēnu apgūs profesionāli orientētu programmu ar komerczinību ievirzi. B klasē mācīsies 18 humanitārā virziena ģimnāzistu.

Lai kļūtu par ģimnāzistu, ir jāiztur atzīmju konkurss, katram vizienam ņemot vērā noteiktu priekšmetu vērtējumu summu. Tā arī nosaka, vai pretendents atbilst izvēlētajam novirzienam. Protams, mēs paskatāmies arī kavējumus, lai saprastu, kāda ir attieksme pret mācībām. Arī aprunājamies ar jaunieti par viņa iespējamo profesijas izvēli, lai pārliecinātos, vai ir izvēlēts īstais mācību virziens. Interesējamies arī par skolēnu ārpusstundu aktivitātēm līdz šim.

Aija Jakovļeva: – Šogad uzņemti zināšanās spēcīgi skolēni, īpaši A klasēs, – ar ļoti labiem vērtējumiem gan matemātikā, gan fizikā, ķīmijā, bioloģijā. Par humanitāro klasi, kā mēs to dēvējam, šogad ir ļoti liela interese – kā nekad iepriekš (pagājušajā gadā bija pieci pretendenti, gadu iepriekš – deviņi). Šogad īpaši plaši ir pārstāvētas Dobeles novada skolas: daudz skolēnu ir no Penkules (6), pārstāvētas arī Bikstu (4), Mežinieku, Annenieku pamatskola. Ģimnāzijā izglītosies arī Tērvetes novada A.Brigaderes pamatskolas absolventi. Protams, ir skolēni no Dobeles 1. vidusskolas un izglītības apguvi 10. klasē turpinās gandrīz visi ģimnāzijas šī gada 9. klašu absolventi.

Dzintra Stūre: – Iepriecina, ka 10. klasē iestājas motivēti jaunieši, kuriem gan ir vairāki varianti karjeras izvēlē, bet tas šajā vecumā ir saprotami. Viņi nāk ar mērķi apgūt konkrētu programmu, kas varētu būt atbilstoša nākotnes profesijai.  Gandarī arī, ka jaunieši iesniegumos rakstījuši labus vārdus par savām līdzšinējām skolām un skolotājiem, kas atbalstījuši viņu sasniegumus un mudinājuši izglītoties ģimnāzijā.

Kristīne Pakule: - Priecē fakts, ka nāk skolēni arī ar ne tik augstiem sekmju vērtējumiem, taču viņi ir uzdrīkstējušies pieteikties ģimnāzijā, jo ir motivācija šeit mācīties: viņi ir gatavi mainīt savu līdzšinējo vidi, sākt jaunu posmu dzīvē un strādāt savai nākotnei. Lieliski, ka jaunieši to apzinās.

Sagatavoja Sarmīte Rone

Ineses Didžes foto

9. klasi absolvējuši 57 talanti

Jūn 27, 2019   ///   Notikumi  //  Nav komentāru

Ar dokumentu par pamatizglītības ieguvi saņemšanu, apsveikumiem, sirsnīgiem novēlējumiem un ziedu klēpjiem 15. jūnijs pagāja Dobeles Valsts ģimnāzijas 9. klašu absolventiem,  viņu skolotājiem, vecākiem, tuviniekiem un draugiem.

Atklājot izlaiduma sarīkojumu, Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore Inese Didže sacīja: – Šodien jūsu priekšā, cienījamie vecāki, skolotāji, draugi, ir Dobeles Valsts ģimnāzijas 57 devīto klašu absolventi. Viņi ar vecāku un skolotāju atbalstu ir paveikuši pirmo pakāpienu – ieguvuši pamatizglītību. Mums par to ir liels prieks, jo 9. klašu skolēnu mācību sasniegumi ir atzīstami: abu klašu vidējais mācību vērtējums šajā mācību gadā ir 7,27. Vislabāk veicies sportā: 9.A klasei vidējais vērtējums 8,41, 9.B klasei – 8,21. 9.A klasei ļoti patīk arī latviešu literatūra – 8,17, 9.B – 8,18. Vizuālajā mākslā 9.A klases skolēnu vidējais vērtējums 7,77, sociālajās zinībās 9.B klasei – 7,68. Varētu būt šādi vērtējumi arī matemātikā. Bet, domājams, līdz ar Dabaszinātņu mācību centra uzcelšanu turpmāk goda vietā būs arī dabaszinības.

Direktore īpaši uzteica vairākus skolēnus par augstiem mācību sasniegumiem. 9.A klases absolvente Monta Anna Rudmieze ieguvusi sekmju vidējo vērtējumu 8,56, viņai seko Ilvija Buivide, Violeta Kobjakova, Emma Millere, Ieva Vācere, kam vidējais vērtējums ir vairāk par 8. 9.B klasē visaugstākie mācību sasniegumi ir Anastasijai Varmahovskai – 8,94, tuvu šiem panākumiem ir Linda Homka, Ingmārs Jakovļevs, Ariana Kaimiņa, Viktorija Zaviša.

Inese Didže pasniedza arī pateicības veltes klašu audzinātājām Kristīnei Pakulei un Žannai Kopanovai.

Skolēni pateicās savām audzinātājām par kopīgajām ekskursijām, klases pasākumiem, par audzināšanu, izglītošanu un atbalstu jebkurā brīdī. Sirsnīgus sveicienus, apskāvienus un ziedus no skolēniem saņēma skolotāji un vecāki.

Kristīne Pakule sacīja paldies Žannai Kopanovai par sadarbību un sapratni, bilstot: - Ir labi kolēģi, ir lieliski kolēģi, un ir kolēģi – draugi. Darbu var darīt ar daudz lielāku iedvesmu, uz darbu var nākt ar prieku, ja tu zini, ka tavs pārinieks ir cilvēks, uz kuru tiešām un vienmēr var paļauties.

9.A klase bija sagādājusi pārsteigumu Montas mammai Ilzei Veidemanei, dāvājot viņai krekliņu ar uzrakstu „Klases krustmāte” – par būšanu kopā ar klasi gan nopietnās mācību ekskursijās un citos pasākumos, gan uzņemot kolektīvu savā pajumtē atpūtas brīžos.

Savukārt vecāki pasniedza skolai dāvanu – Aijas Princes gleznu „Peonijas”, kas, kā sacīja direktore Inese Didže, papildinās jaunā Dabaszinātņu mācību centra interjeru. Direktore bilda arī, ka šajā dāvinājumā ar savu ziedojumu ir piedalījies arī vienas no pirmajām ģimnāzijas absolventēm Emīlijas Legzdaines – Bērziņas dēls, Kanādā, Toronto, dzīvojošais Elmārs Bērziņš.

Absolventus šoreiz sumināja, ņemot vērā viņu dažādos talantus. Talantu „parādi” atklāja zinātnieki, tad bija kārta dejotājiem, dziedātājiem, māksliniekiem, sportistiem, informāciju tehnoloģiju pārzinātājiem. Direktores vietniece Kristīne Pakule gan atzina, ka sagrupēt skolēnus pa talantiem nav bijis vienkārši, jo ir daudz “multitalantu” – tādu jauniešu, kuri gan dejo, gan dzied, gan sporto, gan piedalās olimpiādēs, lasa grāmatas un padziļināti apgūst svešvalodas, prot apieties ar tehnoloģijām.

Pateicības par iesaistīšanos deju kolektīvos, vokālajos ansambļos un koros saviem dalībniekiem pasniedza skolotāji Ligita Urbele, Raimonds Bulmers un Sandra Bulmere.

Absolventi arī vēlreiz parādīja savas prasmes: uzstājās jaunie mūziķi, dziedāja meiteņu ansamblis „Vēja spārni”.

Sagatavoja laborante Sarmīte Rone

Autores foto

Paldies, skolotāj!

Priecīgs pārsteigums 9.A klases krustmātei Ilzei Veidemanei.

Kristīne Pakule saka paldies par sadarbību Žannai Kopanovai.

Dāvanā skolai – Aijas Princes „Peonijas”.

Ansamblis „Vēja spārni” kopā dzied kopš 4. klases.

Monta Anna Rudmieze var lepoties ar visaugstāko vērtējumu mācībās 9.A klasē.

Svētku brīdis – arī brāļiem Gudzovskiem – Tomam, kurš absolvē 9. klasi, un  ģimnāzijas šī gada 12. klases absolventam Dāvim.

9.B klase.

9.A klase.

Izlaiduma izskaņā tapa tradicionālais kopīgais foto ģimnāzijas albumam.