DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Rīkojums

RĪKOJUMS

Dobelē

17.09.2019.                                                                                                             Nr.1-10/132

Par izmaiņām

10.05.2018. rīkojumā Nr.1-10/97

Pamatojoties uz Ministru kabineta 18.10.2005. noteikumiem Nr.779 „Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju”

Veikt grozījumus izglītības programmu īstenošanai izmantojamās mācību literatūras apstiprinātajā sarakstā 2018./2019. – 2020./2021. mācību gadiem:

Mācību priekšmets

Klase

Mācību līdzekļi

Vācu valoda (III svešvaloda)

10.

Starten wir! A1 mācību grāmata un darba burtnīca, Hueber, 2016

 

Direktore                                                                                                         I. Didže