DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Sākums Dokumenti Personas datu aizsardzība

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums

Pārzinis: Dobeles novada pašvaldība. Adrese: Brīvības iela 17, Dobele, LV-3701, reģistrācijas Nr. 90009115092, Tālr. 63720940, epasts: dome@dobele.lv

Datu aizsardzības speciālists: SIA “Cyber Audit”, +371 67419000, +371 29111416 un raivis@grubesbirojs.lv *

Personas datu apstrādes nolūks: skat. 2.Pielikumu.

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: skat. 2.Pielikumu.

Personas datu papildus ieguves avoti: skat. Pielikums Nr.2

Personas datu kategorijas: skat. 2.Pielikumu.

Personas datu glabāšanas ilgums: skat. 2.Pielikumu.

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Dobeles novada pašvaldības pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Dobeles novada pašvaldībai atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Datu aizsardzības speciālists tikai tādā apjomā, lai Datu aizsardzības speciālists varētu nodrošināt uzdevumu izpildi atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; Tiesības kontaktēties ar Datu aizsardzības speciālistu un iesniegt sūdzību, t.sk. uzraudzības iestādei - Datu valsts inspekcijai.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

 

 

2. PIELIKUMS

Dobeles novada pašvaldības

Personas datu apstrādes noteikumi

 

Personas datu apstrādes nolūki, to juridiskais pamatojums, papildus ieguves avoti un kategorijas

 

Nolūks: Juridiskais pamatojums: Papildus ieguves avoti: Personas datu kategorijas: Glabāšanas ilgums
Lietvedības dokumentu uzskaite (t.sk. Personas datu apstrāde, kas nav iekļauta nevienā no citiem apstrādes nolūkiem) Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un / vai c) apakšpunkts (Likums "Par Pašvaldībām", "Iesniegumu likums", "Paziņošanas likums" un uz šo likumu pamata izdotie tiesību akti). Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra centrālā datu bāze. Tikai tādā apjomā kā tas ir noteikts likumā "Par Pašvaldībām", "Iesniegumu likums", "Paziņošanas likums" un uz šo likumu pamata izdotajiem tiesību aktiem vai arī tādā apjomā, kas ir nepieciešams, lai izpildītu datu subjekta lūgumu vai izpildītu savstarpējo līgumu. 5 gadi
Grāmatvedības un personāllietu uzskaite Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts Nav Tikai tādā apjomā kādu datu subjekts ir iesniedzis Grāmatvedībai – 10 gadi, Personāllietām - 75 gadi.
Iedzīvotāju uzskaite Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un c) apakšpunkts (“Iedzīvotāju reģistra likums” un "Dzīvesvietas deklarēšanās likums", un uz šo likumu pamata izdotie tiesību akti). Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes pārvaldībā esošais „Iedzīvotāju reģistrs”. Tikai tādā apjomā kā tas ir noteikts Iedzīvotāju reģistra likumā, Dzīvesvietas deklarēšanās likumā un uz šo likumu pamata izdotajiem tiesību aktiem. Personas dati netiek dzēsti.
Dzimstsarakstu uzskaite Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un c) apakšpunkts (“Civilstāvokļa aktu likums" un uz šo likumu pamata izdotie tiesību akti). Lietojumprogramma "DZIMTS" un Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēma "CARIS" un  Iekšlietu ministrijas Integrētā iekšlietu informācijas sistēma un Sodu reģistrs. Tikai tādā apjomā kā tas ir noteikts Civilstāvokļa likumā un uz šo likumu pamata izdotajiem tiesību aktiem. Personas dati netiek dzēsti
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju uzskaite Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un c) apakšpunkts (likums “Par nekustamā īpašuma nodokli" un uz šo likumu pamata izdotie tiesību akti). Nekustamā īpašuma uzskaites informācijas sistēma "NINO". Tikai tādā apjomā kā tas ir noteikts  likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" un uz šo likumu pamata izdotajiem tiesību aktiem. Personas dati netiek dzēsti
Bāriņtiesas lietu uzskaite VDAR 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un c) apakšpunkts (“Bāriņtiesu likums" un uz šo likumu pamata izdotie tiesību akti) un 9.panta 2.punkta c) apakšpunkts. Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes pārvaldībā esošais „Iedzīvotāju reģistrs” Tikai tādā apjomā kā tas ir noteikts Bāriņtiesu likumā un uz šo likumu pamata izdotajiem tiesību aktiem, savukārt notatriālo dokumentu uzskaitei - vārds, uzvārds, personas kods, bankas konta rekvizīti, tālrunis, epasts. Personas dati netiek dzēsti
Bibliotēkas lasītāju uzskaite Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts Bibliotēkas lasītāju uzskaites informācijas sistēma "Alise" Vārds; uzvārds; personas kods; dzīvesvietas adrese; tālrunis; epasts. 10 gadi
Izglītības iestāžu audzēkņu uzskaite Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un c) apakšpunkts ("Izglītības likums", "Vispārējās izglītības likums"  un uz šo likumu pamata izdotie tiesību akti). Valsts izglītības informācijas sistēma, Valsts pārbaudījumu izglītības sistēma, Izglītības portāls "E-klase" Tikai tādā apjomā kā tas ir noteikts "Izglītības likums", "Vispārējās izglītības likums" un uz šo likumu pamata izdotajiem tiesību aktiem. 10 gadi
Būvvaldes lietu uzskaite Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un / vai c) apakšpunkts (“Būvniecības likums" un uz šo likumu pamata izdotie tiesību akti) un / vai e) apakšpunkts. Būvniecības valsts kontroles biroja Informācijas sistēma. Tikai tādā apjomā kā tas ir noteikts Būvniecības likumā un uz šo likumu pamata izdotajiem tiesību aktiem. 10 gadi
Sociālās palīdzības uzskaite VDAR 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un 9.panta 2.punkta a) apakšpunkts (“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums", Pacientu tiesību likums, Ārstniecības likums un uz šo likumu pamata izdotie tiesību akti). Lietojumprogramma "SOPA", Uzņēmumu reģistra informācijas sistēma, Ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas sistēma, Valsts ekspertīzes komisijas informācijas sistēma, Nodarbinātības valsts aģentrūras informācijas sistēma, Valsts zemes dienesta informācijas sistēma, Valsts zemesgrāmata, Uzturlīdzekļu garantijas fondu administrācijas informācijas sistēma, Valsts ieņēmuma dienesta informācijas sistēma, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas informācijas sistēma, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas sistēma, Valsts izglītības informācijas sistēma, Iekšlietu ministrijas Integrētā iekšlietu informācijas sistēma un Sodu reģistrs. Tikai tādā apjomā kā tas ir noteikts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un uz šo likumu pamata izdotajiem tiesību aktiem. 10 gadi
Sociālās pakalpojumu saņēmēju uzskaite VDAR 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts un 9.panta 2.punkta a) apakšpunkts (“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums", Pacientu tiesību likums, Ārstniecības likums un uz šo likumu pamata izdotie tiesību akti). Nav Sociālo pakalpojumu iestāžu apmeklētāji Personas dati netiek dzēsti
Video novērošana Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta d) apakšpunkts. Video novērošanas sistēma Video ieraksts. aptuveni 2 nedēļas