DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Olimpiāžu un konkursu laureātus sumināja Tērvetē

8. maijā Dobeles, Auces un Tērvetes novadu skolēni - godalgoto vietu un  atzinību ieguvēji valsts un reģiona atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos - un viņu skolotāji tika sirsnīgi sveikti ikgadējā veiksminieku salidojumā, kas šogad bija organizēts Tērvetes Dabas parkā. Bija aicināti 55 šī gada veiksmīgākie skolēni un 43 pedagogi. Dobeles Valsts ģimnāziju tajā pārstāvēja 26 skolēni ar saviem pedagogiem.

Sarīkojuma dalībniekus uzrunāja novadu pašvaldību pārstāvji. Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Guntis Safranovičs sacīja paldies izglītības darba speciālistiem, kuri vairāku mēnešu garumā strādāja gan olimpiāžu organizēšanā, gan to rezultātu apkopošanā, Dabas parkam - par iespēju pulcēties šogad Tērvetē. - Un, ja runājam par iespējamo administratīvi teritoriālo reformu, tad mums izglītības jomā, ja arī karte būs tāda, kā šobrīd uzzīmēta,  tas nebūs nekas neparasts, jo daudzu gadu garumā esam strādājuši kopā un, es ceru, tā arī turpināsim, - bilda Guntis Safranovičs. Viņš arī sacīja paldies skolēniem, ar kuriem lepojas ne tikai vecāki un skolas, bet arī pašvaldība. - Mēs esam lepni, ka mums aug tādi jaunieši, kuri ir zinātkāri, cenšas apgūt vairāk, nekā ir ierakstīts izglītības programmā. Tas nav viegli, jo tie bērni, kuri ir cītīgi un talantīgi mācībās, parasti ir talantīgi arī sportā, mūzikā, mākslā, dejā. Nav viegli to apvienot, taču, ticiet man, tas viss ļoti, ļoti noderēs jūsu turpmākajai dzīvei, jūsu karjerai. Un, mīļie bērni, neaizmirstiet, mājās aizbraukuši, pateikt paldies saviem vecākiem - gan par bikstīšanu, gan motivēšanu, gan prieku par jūsu rezultātiem.

Un vēl viens paldies - skolotājiem. Esmu vienmēr apbrīnojis skolotājus, kuri atdod sevi visu savam darbam. Var strādāt no zvana līdz zvanam un doties mājās. Bet daudzi skolotāji, īpaši tie, kuri šodien ir šeit, tā nemaz neprot strādāt. Paldies, ka ieraugāt dzirkstelīti savu skolēnu acīs un protat to padarīt arvien spožāku!

Izglītības pārvaldes atzinības rakstus un pašvaldību balvas saņēma skolēni trijās grupās - 2. - 6., 7. - 11.  un 12. klašu skolēni. Koši ziedu pušķi, ko bija sagatavojusi ģimnāzijas bioloģijas skolotāja Gita Heistere,  tika pasniegti pedagogiem.

Atzinības rakstu par daudzu skolēnu augstiem sasniegumiem olimpiādēs un konkursos saņēma ģimnāzijas mājturības skolotāja Marīte Barakauskaite un bioloģijas skolotāja Gita Heistere.

Pasākuma gaitā skolēni uzzināja daudz interesanta par Tērvetes parku un tā koka tiltu, par ko pastāstīja Latvijas Valsts mežu dabas parka Tērvetē pārstāvis Normunds Namnieks, Tērvetes novada pašvaldības izglītības darba  koordinatore Inita Roze un dabas parka informācijas centra vadītāja Lilita Kauste. Sarīkojuma saimnieki bija arī noorganizējuši nelielu konkursu, lai pārbaudītu klātesošo zināšanas par Tērveti. Jaunāko klašu skolēni tika izvizināti bānītī pa Pasaku mežu.

Salidojuma izskaņā bija tikšanās ar aktieri un mūziķi Rihardu Leperu, kurš saistoši stāstīja par aktiera darbu, filmu tapšanas procesu un aizkulisēm, kā arī izpildīja paša sacerētas dziesmas. Pasākuma viesis vairākkārt akcentēja, ka, izvēloties profesiju, jauniešiem jābūt gataviem sava sapņa īstenošanas pirmsākumos ieguldīt gan ļoti daudz sava spēka un enerģijas, gan arī paša līdzekļus.

Sagatavoja laborante Sarmīte Rone

Autores foto

Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēni, kuri ieguvuši godalgotas vietas un atzinības valsts un atklātajās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos un viņu skolotāji:

 

Nr. Vārds Uzvārds Klase Sasniegumi Skolotājs
1. Amanda Bizauska 12.A2

 

Vēsturē 1.vieta nov.

Aija Prokopova
2. Annija Blumfelde 8.B

 

Mājturībā 1. vieta nov.

Marīte Barakauskaite
3. Kristīne Elizabete Brīkše 8.A

 

Latviešu valodā un literatūrā 1.vieta nov.

Ilze Ose
4.

Beāte

Cehanoviča 10.A1

 

Angļu valodā 2.vieta nov.

Bioloģijā 1.vieta nov., atzinība valst

Fizikā 1.vieta

Ķīmijā 1.vieta, atzinība atklātajā olimpiādē

Matemātikā 1.v. nov., 3.v. valstī, atzinība atkl.olimpiādē

Pazīsti savu organismu 2.v. novadā, atzinība valstī

Gita Ziemele- Trubača

 

Gita Heistere

Pēteris Puķītis

Ineta Žeiere

Jolanta Šaknere

Daina Glušaka

Gita Heistere

5. Skārleta Dombrovska 12.A1

 

Latviešu valodā un literatūrā 1.vieta

Bioloģijā 1.v. nov.,2.vieta valstī

Pazīsti savu organismu 1.v. novadā

Valsts Veselības zinību konkursā Homines atzinība

Vēsma Rone

 

Gita Heistere

Gita Heistere

Gita Heistere

6. Ieva Annija Eihmane 12.A1

 

Bioloģijā 2.vieta nov.

Matemātikā 1.vieta nov.

Ķīmijā 2.vieta nov.,

Sertifikāts Jauno ķīmiķu skolā

Gita Heistere

 

Aiva Rituma

Ineta Žeiere

7. Emīls Grants 7.A Matemātikā 1. vieta nov. Aiva Rituma
8. Annija Grinšpone 8.B Vizuālajā mākslā 1.v.nov. Inga Ozoliņa
9. Guna Una Jāzepa 12.A1 Angļu valodā atzinība valsts olimpiādes novada kārtā

 

Ķīmijā 3.vieta nov.

Latviešu valodā un literatūrā atzinība

Matemātikā 2.vieta nov.

Vācu valodā atzinība

Pazīsti savu organismu 2. vieta nov.

Valsts Veselības zinību konkursā Homines atzinība valstī

Bioloģijā 3. vieta nov.

Sertifikāts Jauno ķīmiķu skolā

 

Elita Freija

Ineta Žeiere

Vēsma Rone

Aiva Rituma

Andra Bulmere

Gita Heistere

Gita Heistere

Gita Heistere

10. Artūrs Kačkans 9.A Tehniskajā grafikā 1. vieta atkātajā olimp.

 

Mājturībā 1. vieta nov.

Andris Jakovļevs
11. Fabians Kapustjonoks 11.BK Angļu valodā 3. vieta Zemgales reģionā

 

Vācu valodā 1.v.novadā, 2. vieta valstī

Elita Freija

 

Andra Bulmere

12. Artūrs Karro 8.A Vācu valodā 1.vieta nov. Andra Bulmere
13. Artis Kluss 8.A Angļu valodā 1.vieta nov. Elita Freija
14. Violeta Kobjakova 9.A Mājturībā 1. vieta nov. Marīte Barakauskaite
15. Regnārs Lambreksis 11.A2 Bioloģijā 2. vieta nov.

 

Valsts ZPD 2. vieta

Gita Heistere

 

Gita Heistere

16. Eduards Liepiņš 9.B Vēsturē 1. vieta nov., uzaicināts uz valsts olimpiādi Aija Prokopova
17. Rainers Mozulis 7.B Mājturībā 1.vieta nov.

 

Matemātikā 3.vieta nov.

Andris Jakovļevs

 

Aiva Rituma

18. Kristiāns Ridus 8.A Matemātikā 2.vieta nov. Laila Vanadziņa
19. Monta Anna Rudmieze 9.A Bioloģijā 2.vieta nov.

 

Ķīmijā 3. vieta nov., atzinība atkl. olimpiādē

Latviešu valodā un literatūrā 1.vieta nov., 2.vieta valstī

Mājturībā atzinība

Matemātikā 1.vieta nov.

Gita Heistere

 

Sarmīte Dude

Vēsma Rone

Marīte Barakauskaite

Daina Glušaka

20. Agnete Saule 8.A matemātikā 1.vieta nov., atzinība atklātajā olimpiādē

 

Angļu valodā atzinība Zemgales reģionā

Ķīmijā 2.vieta atklātajā olimpiādē

Mājturībā 3.vieta nov.

 

Laila Vanadziņa

Elita Freija

Sarmīte Dude

Marīte Barakauskaite

21. Aivis Skutelis 11.A1 Angļu valodā 1.vieta nov., 2.vieta Zemgales reģionā Elita Freija
22. Beāte Šmuksta 7.B Mājturībā 1.vieta nov. Marīte Barakauskaite
23. Estere Upmale 8.A Angļu valodā 1.vieta nov., 3.vieta Zemgales reģionā

 

Vācu valodā 2.vieta nov.

 

Elita Freija

Andra Bulmere

24. Kristers Vaits 9.A Bioloģijā 1.vieta nov.

 

Fizikā 2.vieta nov.

Ķīmijā 2. vieta nov.

Vēsturē 2.vieta nov.

Gita Heistere

 

Ineta Žeiere

Sarmīte Dude

Aija Prokopova

25. Anastasija Varmahovska 8.B Ķīmijā 1.vieta nov.,  3.vieta atklātajā olimpiādē, 3.vieta valstī

 

Fizikā 1.vieta nov.

Mājturībā 1.vieta nov.

Matemātikā 3.vieta nov.

Pazīsti savu organismu 1.vieta nov., 1. vieta valstī

Sarmīte Dude

 

Ineta Žeire

Marīte Barakauskaite

Daina Glušaka

Gita Heistere

26. Ieva Vācere 9.A Bioloģijā atzinība nov.

 

Ķīmijā atzinība nov.

Mūzikā 1. vieta nov.

Gita Heistere

 

Sarmīte Dude

Raimonds Bulmers

 

 

Dobeles novada Izglītības pārvaldes pateicības par labiem sasniegumiem un iegūto atzinību, Atzinības rakstus par  novada olimpiāžu 2. un 3. vietām saņem sekojoši skolēni:

 

Nr Vārds, uzvārds Klase Sasniegumi Skolotājs
1. Maira Cine 7.A Mājturībā 2.v.

Vizuālajā mākslā 2.v.

Matemātikā atzinība

Marīte Barakauskaite

Inga Ozoliņa

Aiva Rituma

2. Filips Alens Putnieks 7.A Matemātikā 2.v. nov., 3 v. reģionā Aiva Rituma
3. Henrijs Koleda 7.A Mūzikā 2.v. Raimonds Bulmers
4. Emīls Karpis 7.A Latviešu valodā un literatūrā 2.v. Vija Elarte
5. Rēzija Marta Spudas 7.A Matemātikā atzinība

Mājturībā atzinība

Aiva Rituma

Marīte Barakauskaite

6. Līva Ozoliņa 7.B Vizuālajā mākslā 3.v. Inga Ozoliņa
7. Daniela Akuļenko 7.B Mājturībā atzinība

Latviešu valodā un literatūrā atzinība

Marīte Barakauskaite

Ruta Veidemane

8. Amanda Ozoliņa 8.A angļu valodā atzinība nov., atzinība Zemgales reģionā

Matemātikā 3.vieta

Elita Freija

Laila Vanadziņa

9. Kristiāns Ridus 8.A Matemātikā 2.vieta Laila Vanadziņa
10. Sabīne Novicka 8. B Mājturībā 2.vieta Marīte Barakauskaite
11. Krists Dukurs 8.A Matemātikā 3.vieta

Angļu valodā atzinība nov., atzinība Zemgales reģionā

Laila Vanadziņa

Elita Freija

12. Alīna Dubrovska 8.B Krievu valodā 3.vieta Žanna Kopanova
13. Diāna Jureviča 8.B Krievu valodā atzinība Žanna Kopanova
14. Emma Millere 9.A Matemātikā 2. vieta

Bioloģijā 2. vieta

Fizikā atzinība

Daina Glušaka

Gita Heistere

Ineta Žeiere

15. Marta Eglīte 9.A Bioloģijā 3.vieta Gita Heistere
16. Ilvija Buivide 9.A Latviešu valodā un literatūrā 3.v. Vēsma Rone
17. Santija Veselova 9.B Matemātikā atzinība

Ķīmijā atzinība

Daina Glušaka

Sarmīte Dude

18. Alise Švēde 9.B Latviešu valodā un literatūrā 2.v. Vēsma Rone
19. Sanija Eihe 10.A1 Matemātikā 2. vieta Jolanta Šaknere
20. Patrīcija Leiburga 10.A2 Vizuālajā mākslā 2. vieta Inga Ozoliņa
21. Adriana  Paula Kristapsone 10.A2 Bioloģijā 2.vieta Gita Heistere
22. Marija Ņikitina 10.A1 Pazīsti savu organismu 3.vieta

Bioloģijā atzinība

Gita Heistere
23. Laura Skorodihina 10.A1 Matemātikā 3. vieta Jolanta Šaknere
24. Gustavs Janaitis 10.A1 Bioloģijā 3. vieta Gita Heistere
25. Klinta Mozule 10.A1 Bioloģijā 3.vieta Gita Heistere
26. Baiba Dalbiņa 10.A2 Matemātikā atzinība Jolanta Šaknere
27. Loreta Rubene 10.A2 Matemātikā atzinība Jolanta Šaknere
28. Luize Tillere 10A1. Bioloģijā atzinība Gita Heistere
29. Anna Kosinkina 10.A2 Bioloģijā atzinība Gita Heistere
30. Dilans Kabajevs 11.A2 Matemātikā 2. vieta

Ķīmijā 2.vieta

Izvirzīts uz ZPD valsts konferenci

Jolanta Šaknere

Ineta Žeiere

31. Lība Karlīna Varapoga 11.A2 Latviešu valodā un literatūrā 2.v.

Angļu valodā atzinība nov., atzinība Zemgales reģionā

Vija Elarte

Tatjana Savicka

32. Rūdis Šķupelis 11.A1 Matemātikā 3.vieta Jolanta Šaknere
33. Adriana Ļeonova 11.A2 Ķīmijā 3. vieta Ineta Žeiere
34. Ineta Buivide 11.A1 Vēsturē atzinība Aija Prokopova
35. Toms Jaunozols 11.A1 Izvirzīts uz ZPD valsts konferenci Ineta Žeiere
36. Alise Glūzda 11.A2 Izvirzīta uz ZPD valsts konferenci Ineta Žeiere
37. Laura Done 11.A1 Izvirzīta uz ZPD valsts konferenci Aija Prokopova
38. Linda Siliņa 11.A1 Izvirzīta uz ZPD valsts konferenci Vēsma Rone
39. Markuss Ubavičs 11.A2 Angļu valodā atzinība Zemgales reģionā Tatjana Savicka
40. Kristers Celmiņš 12.A2 Matemātikā 3. vieta Aiva Rituma
41. Alise Štāle 12.BK Ekonomikā 3.vieta Solvita Migliniece
42. Dāvis Gudzovskis 12.A1 Fizikā 3. vieta Pēteris Puķītis
43. Beāte Bučņeviča 12.A2 Angļu valodā atzinība Tatjana Savicka
44. Anželika Maļavkina 12.BK Vēsturē atzinība Aija Prokopova
45. Krista Hotuļeva 12.A1 Vizuālajā mākslā atzinība Inga Ozoliņa
46. Marta Mazpreciniece 12.A2 Bioloģijā atzinība Gita Heistere

 

Pedagogi ir priecīgi un gandarīti par skolēnu sasniegumiem.

 

7. - 11. klašu veiksminieki.

Izglītības pārvaldes vadītāja Maruta Vaļko apsveic Gunu Unu Jāzepu.

12. klašu laureātes un viņu skolotājas.

Ar Montas Annas Rudmiezes panākumiem lepojas skolotājas Daina Glušaka un Vēsma Rone (attēlā), kā arī Gita Heistere, Sarmīte Dude un Marīte Barakauskaite.

Beāte Cehanoviča saņēmusi 11 atzinības sešos mācību priekšmetos. Tas ir arī skolotāju Jolantas Šakneres, Gitas Ziemeles-Trubačas un Pētera Puķīša (attēlā), kā arī Gitas Heisteres, Inetas Žeieres un Dainas Glušakas panākums.

Visvairāk godalgoto vietu un atzinību guvušie 10. - 12. klašu skolēni un viņu skolotāji kopā ar pašvaldību pārstāvjiem.

Apsveicam skolotājas Gitu Heisteri un Marīti Barakauskaiti!

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi