DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Izglītības darba pieredzi izzināja kolēģi no Horvātijas

No 15. līdz 17. aprīlim Dobeles Valsts ģimnāzijas viesi bija Podgoras pamatskolas Horvātijā pedagogi - skolas direktors un mūzikas skolotājs Jakovs Batinovičs, angļu valodas skolotāja Anita Lasiča, horvātu valodas skolotāja Vanja Selaka un ģeogrāfijas un vēstures skolotājs Josips Vranjkovičs. Horvātu kolēģu vizīte norisinājās Erasmus+ programmas pamatdarbībā Nr.1 (KA1) "Mācību mobilitāte skolu sektorā" ietvaros.

Apmeklējuma mērķis bija iepazīt gan ģimnāzijas pedagoģiskā un ārpusstundu darba pieredzi, gan izglītības sistēmu Latvijā kopumā. Šajā nolūkā notika izsmeļošas sarunas ar iestādes vadību, viesi piedalījās vairākās mācību stundās un iepazina Tērveti un Dobeli. Sarunās ar ģimnāzijas direktori Inesi Didži un šīs vizītes koordinatori Tatjanu Savicku horvātu kolēģi ieinteresēti izjautāja par mūsu pedagogu darbu ar talantīgākajiem skolēniem, par mācību procesa organizāciju un skolēnu sasniegumu vērtēšanu, ārpusstundu aktivitātēm, skolotāju tālākizglītību. Tika salīdzinātas abu valstu izglītības sistēmas, atrodot gan līdzības, gan atšķirības.

Viesi piedalījās skolotājas Ivetas Meijas vadītajā ģeogrāfijas stundā 7.A klasē un skolotājas Aijas Prokopovas vadītajā vēstures stundā 7.B klasē, kā arī vēroja skolotājas Ievas Vaivodes angļu valodas stundu 9.A klasē un programmēšanas stundu 11.A2 klasei pie skolotājām Aijas Jakovļevas un Dainas Glušakas. Paldies skolotājām par laipnu uzņemšanu savās mācību stundās!

Apmeklējuma izskaņā horvātu skolotāji atzina, ka vizīte bijusi noderīga ar jaunu informāciju un iespēju salīdzināt izglītības darbu vairākos aspektos abās valstīs.

Sagatavoja laborante Sarmīte Rone

Autores foto

Horvātu pedagogi iepazinās arī ar ģimnāzijas telpām un atzinīgi novērtēja mūsu Lepnuma sienu.

Programmēšanas stundā.

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi