DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Sākums Izglītība Bibliotēka

Bibliotēkas lietošanas kārtība

Dobeles Valsts ģimnāzijas bibliotēkas lietošanas kārtība

1. Dobeles Valsts ģimnāzijas lietošanas kārtība nosaka DVĢ bibliotēkas
lietotāju loku un saistības, apkalpošanu un informācijas resursu izmantošanu.

Darba laiks: otrdien, trešdien, ceturtdien -  8.00 – 16.30

pirmdien - 8.00 - 11.45; 13.30 - 16.30

piektdien - 8.00 - 13.30

2. Par ģimnāzijas bibliotēkas reģistrēto lietotāju var kļūt:
2.1. ģimnāzijas darbinieki;
2.2. ģimnāzijas skolēni;
2.3. ģimnāzijas skolēnu vecāki.
3. Lietotāja tiesības ir:
3.1. saņemt pilnīgu informāciju par bibliotēkas fonda sastāvu;
3.2. izmantot bibliotēkas fonda materiālus, informācijas meklētājsistēmas un datu bāzes;
3.3. saņemt bibliotekārās uzziņas;
3.4. saņemt konsultācijas par nepieciešamo iespieddarbu iegūšanu citās bibliotēkās vai informācijas iegūšanu elektroniskajās datu bāzēs;
3.5. piedalīties bibliotēkas rīkotajos pasākumos;
3.6. izmantot bibliotēkas maksas pakalpojumus.
4. Lietotāja pienākums ir:
4.1. iepazīties ar ģimnāzijas bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar savu parakstu lasītāja formulārā apstiprināt to ievērošanu;
4.2. saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem vai audiovizuālajiem un elektroniskajiem materiāliem; katrs lasītājs ir personiski atbildīgs par saņemto iespieddarbu, audiovizuālo un elektronisko dokumentu saglabāšanu.
4.3. ievērot lietošanā saņemto iespieddarbu, audiovizuālo un elektronisko materiālu lietošanas termiņu;
4.4. saglabāt iespieddarbu kārtību grāmatu plauktos;
4.5. atlīdzināt bibliotēkai radušos zaudējumus iespieddarba vai audiovizuālā vai elektroniskā materiāla sabojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā;
4.6. bibliotēkas apmeklējuma laikā ievērot kulturālas uzvedības normas, netrokšņot, nelietot pārtiku.
5. Lietotāju apkalpošanas kārtība:
5.1. ģimnāzijas bibliotēkas fonds, datu bāzes un pakalpojumi ir vispārpieejami visiem ģimnāzijas kolektīva locekļiem, kā arī citiem lietotājiem;
5.2. bibliotēkas pamatfondam un visiem preses izdevumiem ir brīva pieeja, mācību grāmatu fondam – slēgta, lietotājiem tas ir pieejams tikai ar bibliotēkas darbinieka atļauju;
5.3. reģistrētie lietotāji – skolēni un darbinieki – var izmantot ģimnāzijas bibliotēkas fondu mācību grāmatu abonementā, nozaru un daiļliteratūras abonementā, lasītavā, kā arī lietot datu bāzes un   izmantot maksas pakalpojumus;
5.4. reģistrētie lietotāji – skolēnu vecāki – ģimnāzijas bibliotēkas fondu var izmantot lasītavā, abonementā - tikai literatūru psiholoģijā un pedagoģijā;
5.5. citi lietotāji bibliotēkas fondu materiālus var izmantot lasītavā.
6. Iespieddarbu un citu dokumentu lietošanas kārtība:
6.1. mācību grāmatas izsniedz uz mācību vielas apguvei nepieciešamo laiku;
6.2. mācību vielas apguvei nepieciešamā daiļliteratūra – uz vielas apguves laiku;
6.3. pārējā daiļliteratūra – 2 nedēļas;
6.4. nozaru uzziņu literatūra – 3 dienas;
6.5. nozaru zinātniskā literatūra – 1 mēnesis;
6.6. nākamos iespieddarbus var saņemt lietošanā tikai pēc iepriekšējo nodošanas vai lietošanas termiņa pagarināšanas;
6.7. 9. un 12. klašu skolēni saistības ar bibliotēku nokārto līdz izlaiduma dienai;
6.8.   iespieddarbi, kuri izmantojami tikai lasītavā:

  • vārdnīcas un enciklopēdijas;
  • mākslas albumi;
  • atsevišķu iespieddarbu vienīgie vai pēdējie eksemplāri;
  • tematiskās mapes;
  • preses izdevumu jaunākie numuri.

7. Iespieddarbu vai citu dokumentu vērtības atlīdzināšanas kārtība:
7.1. nozaudētos vai sabojātos iespieddarbus un citus dokumentus aizvieto ar tādiem pašiem;
7.2. ja tas nav iespējams, vienojoties ar bibliotekāru, nozaudētā vietā jāatnes līdzvērtīgs izdevums;
7.3. atsevišķos gadījumos pieļaujama vērtības segšana naudā, kas tiek iemaksāta DVĢ kancelejā.
8. Maksas pakalpojumu veidi:
8.1. kopēšana personīgām vajadzībām:
8.2. printera izdruka personīgām vajadzībām.
8.3 pakalpojumu cenas nosaka Dobeles novada pašvaldība.