Aktualitātes vecākiem

Izlaidums – pirmais nopietna darba noslēgums

Jūn 20, 2018   ///   Aktualitātes vecākiem, Notikumi, Vecākiem  //  Comments Off

16. jūnijs bija ļoti īpaša diena Dobeles Valsts ģimnāzijas 9. un 12. klašu skolēniem: izlaiduma sarīkojumos viņi  uzklausīja laba vēlējumus, izbaudīja gandarījuma mirkļus par sasniegumiem mācībās un  aktivitāti ārpusstundu norisēs un pasākumos, saņēma ziedus un veltes no tuviniekiem un draugiem.

9. klašu beidzējus Dobeles novada pašvaldības vārdā apsveica novada domes priekšsēdētāja vietnieks Guntis Safranovičs: - Gribu teikt paldies par darbu absolventiem, skolotājiem, vecākiem paldies par atbalstu. Jaunieši, jūs esat ne tikai savu un savas ģimenes, bet arī skolas un pašvaldības vārdu spodrinājuši, piedaloties mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās un gūstot labus rezultātus. Esmu pārliecināts, ka ne tikai mācību stundās iegūtās zināšanas, bet arī viss, ko esat darījuši ārpus obligātā mācību satura, jums turpmāk noderēs. Šis ir tikai pirmais lielais darbs, ko jūs savā dzīvē esat paveikuši, – ieguvuši valstī noteikto pamatizglītību. Novēlu, lai viss, ko darīsiet turpmāk, notiktu vēl mērķtiecīgāk, atbildīgāk.

Sirsnīgus sveicienus no skolēniem un ģimnāzijas vadības saņēma klašu audzinātājas Dzintra Stūre un Marīte Barakauskaite.

Skolēni ar ziediem pateicās vecākiem un pedagogiem par atbalstu viņu izglītošanā.

12. klašu izlaiduma viesis bija novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns. – Jūsu devums  novada izglītībā ir ļoti būtisks, un mēs par to priecājamies, – absolventiem sacīja priekšsēdētājs, pasniedzot vairākus apbalvojumus.

Izglītības un zinātnes ministrijas un Finanšu ministrijas apliecinājums par Simtgades stipendijas 500 eiro apmērā piešķiršanu tika pasniegts ģimnāzijas izcilākajai absolventei Kristai Kristiānai Kristapsonei par īpaši augstiem mācību rezultātiem un sasniegumiem olimpiādēs un plašu līdzdalību sabiedriskajās aktivitātēs. Jauniete saņēma arī Latvijas Ministru Prezidenta Māra Kučinska apsveikumu par  augstiem mācību sasniegumiem.

Ministru Prezidenta apsveikumu saņēma absolvents Kārlis Janaitis, kura sekmju vidējais vērtējums ir ģimnāzijā visaugstākais – 9,08. Tāpēc viņa vārds turpmāk leposies uz Dobeles Valsts ģimnāzijas Goda sienas.

Īpaši saviļņojošs šis izlaidums bija vācu valodas skolotājai Dinai Grīnfeldei, jo sakarā ar skolotājas došanos pensijā viņai paldies par mūža devumu izglītībā teica gan ģimnāzijas direktore Inese Didže un domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, gan kolēģi un absolventi. – Mēs dāvājam tev savu Sudraba pūci pateicībā par gadiem Dobeles Valsts ģimnāzijā, – sacīja Inese Didže.

Savukārt bioloģijas skolotāja Gita Heistere tika sumināta par vislielāko laureātu sarakstu mācību priekšmetu olimpiādēs: kopumā šajā mācību gadā apbalvoti 29 skolēni. Arī viņa saņēma ģimnāzijas Sudraba pūci.

Par veiksmīga darba noslēgumu tika apsveiktas 12. klašu audzinātājas Gita Ziemele-Trubača, Ineta Žeiere un Inese Didže.

Sarīkojuma gaitā savus dalībniekus – absolventus sveica arī kora „Sadziedis” dziedātāji, deju kolektīva pārstāvji.

9. un 12. klašu absolventi skolai pasniedza skaistu kopīgu dāvanu – Dobeles mākslinieces Aijas Princes gleznu „Zemgales sēta”. To paredzēts izvietot jaunajā dabaszinātņu mācību centrā, kura būvniecībai drīzumā jāsākas.

Pēc ģimnāzijas karoga svinīgas nodošanas nākamajiem „divpadsmitajiem” absolventi savu klašu audzinātāju vadībā izsoļoja arī goda apli pa Sporta halli.

Šogad ģimnāzijas 9. un 12. klašu beidzējiem tika iedibināta jauna tradīcija – izveidot visu absolventu un skolotāju kopīgu fotogrāfiju, kas glabāsies iestādes fotoarhīvā.

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

9. klašu absolventi un skolotāji.

Zālē svinīgi ienāk 9.a klase un audzinātāja Dzintra Stūre.

„Uz starta” – 9.b klase un audzinātāja Marīte Barakauskaite.

Absolventu dāvana – Aijas Princes glezna „Zemgales sēta”.

Apsveikumus un pateicības saņēmusi absolvente Krista Kristiāna Kristapsone.

Absolventam Kārlim Janaitim pieder augstākais sekmju vērtējums ģimnāzijā.

Paldies par darbu skolotājai Dinai Grīnfeldei!…

… un skolotājai Gitai Heisterei!

Savējos sveic „Sadziedis”.

Ģimnāzijas karogs nodots nākamajiem absolventiem.

Dobeles Valsts ģimnāzijas 2017./2018. gada absolventi kopā ar pedagogiem.

Mūsu skolēniem un viņu ģimenēm – Latvijas Bērnu fonda stipendijas.

Jūn 20, 2018   ///   Aktualitātes vecākiem, Notikumi, Sasniegumi, Vecākiem  //  Comments Off

15. jūnijā Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas zālē norisinājās sirsnīgs pasākums, kurā Dobeles novada pašvaldība,  novada  sociālais dienests,  Izglītības pārvalde un Latvijas Bērnu fonds bija aicinājuši centīgus skolēnus, viņu vecākus, daudzbērnu ģimenes, lai gan atzīmētu skolēnu sasniegumus mācību darbā un sabiedriskajās aktivitātēs, gan teiktu paldies vecākiem par atbalstu savu bērnu izglītībai, attīstībai un viņu  izglītības iestādēm.

Četriem Dobeles novada jauniešiem, kurus ieteikušas mācību iestādes un novada sociālais dienests, tika pasniegtas Latvijas Bērnu fonda stipendijas. Divi no viņiem mācās Dobeles Valsts ģimnāzijā.

Stipendiju saņēma 11.BK klases skolniece Linda Mešķe un 10.A1 klases skolēns Toms Jaunozols.

Lindas raksturojumā pieteikumam stipendijai uzsvērts, ka līdztekus apzinīgam mācību darbam jauniete dzied korī „Sadziedis”, dejo skolas deju kolektīvā, darbojas skolēnu pašpārvaldē, ir Dobeles kultūras nama amatierteātra „Smaids” dalībniece. Lindai patīk un padodas rakstīt scenārijus skolas pasākumiem, kuros pati arī iesaistās, jo viņai ir izteiktas organizatora spējas. Ar Lindas un citu skolēnu iniciatīvu šī gada februārī skolā tika izveidots teātra pulciņš, kuru bez atlīdzības vada Lindas tētis. Abi vecāki ir meitai līdzās visos pasākumos, seko līdzi skolas gaitām, jo Mešķu ģimenē valda savstarpēja uzticēšanās un atbalsts.

Toms ir ļoti muzikāls, dzied korī „Sadziedis” un zēnu vokālajā ansamblī KPTT, kā arī spēlē Dobeles mūzikas skolas pūtēju orķestrī. Mācību jomā Tomam īpaši padodas ķīmija, viņš darbojas Mazajā ķīmijas skolā, piedalījies novada ķīmijas olimpiādē. Pieņemot SIA „Tenapors” uzaicinājumu, Tomam savu zinātniski pētniecisko darbu būs iespēja izstrādāt un arī vasarā strādāt šī uzņēmuma laboratorijās. Puisis saņem mīlestību un atbalstu no savas ģimenes, kas ar pozitīvo piemēru ieaudzina viņā tikumiskās un ētiskās vērtības un allaž atbalsta klases un skolas aktivitātes. Par to Jaunozolu ģimene tika godināta ģimnāzijas rīkotajā Ģimeņu pateicības dienā. Toms ir skolas lepnums, jo ir atbildīgs, gudrs, pieklājīgs un daudzpusīgs jaunietis.

Par atbalstu bērnu izglītošanā un talantu attīstīšanā Latvijas Bērnu fonda stipendiju saņēma vairākas daudzbērnu ģimenes. Starp tādām ir saimes, kurās kāds no bērniem mācās arī Dobeles Valsts ģimnāzijā. Plotkānu ģimenē šogad 9. klases izlaidums bija Annijai. Karro ģimenes atvase Artūrs ir pabeidzis 7. klasi. Savukārt Vildaus ģimenē Una ir ģimnāzijas šī gada 12. klases absolvente. Priecājamies par mūsu skolēniem un viņu vecākiem!

Skolēnus un ģimenes apsveica Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns un Latvijas Bērnu fonda prezidents Andris Bērziņš. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja baudīt augsti profesionālu mūziku kādreizējās rokgrupas „Kredo” dalībnieka Valda Skujiņa grupas sniegumā.

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

Tomu Jaunozolu apsveic Latvijas Bērnu fonda prezidents Andris Bērziņš

Stipendiju saņēmusi Vildaus ģimene.

Plotkānu ģimene.

Goda vietā – Karro ģimene.

Jaunozolu un Mešķu ģimenes kopā ar Toma un Lindas klašu audzinātājām Ivetu Meiju un Gitu Jākobsoni.

Parakstīts līgums par dabaszinātņu mācību centra būvniecību

Jūn 20, 2018   ///   Aktualitātes vecākiem, Notikumi, Projekti, Vecākiem  //  Comments Off

Dobeles novada pašvaldības īstenotā projekta „Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros 15. jūnijā tika  parakstīts būvdarbu līgums par dabaszinātņu mācību centra būvniecību. Centrā ķīmiju, bioloģiju, fiziku un matemātiku apgūs Dobeles Valsts ģimnāzijas un 1. vidusskolas skolēni.

Līgumu, klātesot arī Dobeles Valsts ģimnāzijas direktorei Inesei Didžei un 1. vidusskolas direktora pienākumu izpildītājam Egilam Reinšmitam, parakstīja Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns un SIA „Būvfirma Vītols” valdes loceklis Juris Vītols. Mācību centru paredzēts uzbūvēt 15 mēnešu laikā –  līdz 2019. gada septembrim. Objekts taps ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Andrejs Spridzāns norādīja, ka centra būvniecība ir nepieciešama, lai uzlabotu dabaszinību mācību vidi ģimnāzijas skolotājiem un skolēniem, vienlaikus radot jaunas iespējas arī 1. vidusskolai izglītības procesa attīstīšanā. Līdz ar centra izbūvi tiks arī labiekārtota un jaunu, pievilcīgāku veidolu iegūs abu izglītības iestāžu apkārtējā vide. Domes priekšsēdētājs aicināja visus sadarboties konstruktīvi un ar sapratni, lai gan būvdarbi ritētu, kā plānots, gan tiktu ievēroti  visi drošības noteikumi un nebūtu traucēts mācību process, jo būvniecība noritēs vienlaicīgi ar skolu ikdienas darbu mācību gada laikā.

Juris Vītols pateicās par uzticību, kāda ir izrādīta viņa firmai, un atzinās, ka centra būvniecība viņam personīgi ir saviļņojošs notikums, jo šajā skolā Juris Vītols ir mācījies no 1. līdz 11. klasei un ir tās absolvents. Būvfirmas vadītājs atzina, ka būve ir sarežģīts objekts, taču firmai pieredze ir, jo šis centrs būs jau ceturtais, ko būvēs „Vītols”. Tādi ir jau uzcelti Bauskā, Jelgavā, Liepājā.

Pēc dokumentu parakstīšanas Juris Vītols sarunā ar ģimnāzijas direktori Inesi Didži informēja, ka būvfirma darbus sāks drīz pēc Līgo svētkiem.

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

Līgumu paraksta Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns un SIA „Būvfirma Vītols” valdes loceklis Juris Vītols.

Pēc līguma parakstīšanas ar ģimnāzijas direktori Inesi Didži tika pārrunāts būvdarbu sākums.

Sākas reģistrēšanās iestājpārbaudījumiem Dobeles Valsts ģimnāzijas 7.klasē 2018./2019.mācību gadam

Mai 17, 2018   ///   Aktualitātes vecākiem, Notikumi, Vecākiem  //  2 komentāri
Reģistrēšanās līdz 31.maijam iestājpārbaudījumiem Dobeles Valsts ģimnāzijas 7.klasē 2018./2019.mācību gadam:

Ģimnāzijas nākamajiem septītklasniekiem būs iestājpārbaudījums

Mar 27, 2018   ///   Aktualitātes vecākiem, Notikumi, Vecākiem  //  Comments Off

Lai savlaicīgi izzinātu nākamo ģimnāzistu zināšanu un prasmju līmeni un nodrošinātu turpmākās izglītības kvalitāti, nākamajiem 7. klases skolēniem būs jākārto iestājpārbaudījums. Stāsta Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore Inese Didže:

-          Šogad nākamajiem 7. klases skolēniem pirmo reizi organizēsim iestājpārbaudījumu, kas ir saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumiem. Tas tiek darīts, lai savlaicīgi komplektētu klases un sadalītu tās līmeņos, kā tas mums ģimnāzijā ir pieņemts. Līdz šim šis process, kas prasa noteiktu laiku, notika septembrī. Turpmāk, lai jaunā mācību gada darbu 7. klases varētu sākt efektīvi jau ar 1. septembri, esam izlēmuši klašu līmeņus noteikt jau šī mācību gada izskaņā. Tādējādi gribam laikus apzināt to zināšanu fonu, kāds ir jaunajiem skolēniem, lai varētu uzreiz sākt kvalitatīvu darbu.

Tāpēc jau 1.jūnijā organizēsim iestājpārbaudījumu skolēniem, kuri vēlas no 1. septembra mācīties ģimnāzijas 7. klasē. Tas ir Latvijas skolās jau aprobēts pasākums, kad mācību gada izskaņā, kamēr zināšanas vēl ir svaigas, 6. klašu skolēni kārto kombinētu pārbaudes darbu ģimnāzijai būtiskos mācību priekšmetos – matemātikā, angļu valodā, vēsturē. Ir jau sagatavota uzņemšanas kārtība, kas tiks saskaņota ar pašvaldību. Pedagogi, metodisko apvienību vadītāji ir izstrādājuši uzdevumus. Plānojam pārbaudes darbu organizēt vienā dienā, tas nebūs ilgāks par pāris stundām. Piecu darba dienu laikā darbi tiks izvērtēti, līdzīgi kā centralizētajos eksāmenos, un būs zināmi rezultāti.

Skolēni, kuri būs  pārbaudījuši savas spējas šajā kombinētajā darbā, varēs jūnija sākumā iesniegt dokumentus uzņemšanai ģimnāzijā. Klašu komplektēšanai tiks uzņemti tie, kuriem būs labākie sasniegumi iestājpārbaudījumā un 6.klases valsts pārbaudes darbos.

Tāpēc aicinu vecākus, kuri nolēmuši savus sestklasniekus sūtīt ģimnāzijas 7. klasē, jau laikus sekot līdzi informācijai par gaidāmo pārbaudes darbu, lai nerastos problēmas ar dokumentu iesniegšanu.

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēni piedalās Latgales reģiona 1. atklātajā valodu olimpiādē

15. decembrī trīs mūsu ģimnāzisti atsaucās Preiļu Valsts ģimnāzijas aicinājumam, pārbaudīt un apliecināt savas zināšanas un prasmes valodu jomā. Izglītojamie veica uzdevumus valsts valodā un 2 svešvalodās pēc izvēles. Katras valodas uzdevumu veikšanai bija paredzētas 40 minūtes. Svešvalodas leksiski – gramatiski un lasīšanas prasmes uzdevumi, latviešu valodā – ortogrāfijas, interpunkcijas un valodas kultūras jautājumi.

Olimpiādē piedalījās vairāk kā 120 skolēnu no 44 skolām. Fabians Kapustjonoks (10.K) ieguva 3.vietu, Evija Dombrovska (12.A1) atzinību un Alise Štāle (11.K) pateicību par piedalīšanos. Paldies jauniešiem par uzdrīkstēšanos un labajiem rezultātiem.

Uzdevumi bija atbilstoši olimpiādes līmenim, bet grūtības sagādāja tas, ka bija jākoncentrējas visām valodām pēc kārtas bez pārtraukuma. Tas prasīja lielu koncentrēšanās spēju un mūsu skolēni nenožēlo, ka varēja pārbaudīt savas zināšanas,  iepazīties ar Preiļu Valsts ģimnāziju un izbaudīt četru stundu garo ziemīgo braucienu cauri visai Latvijai uz Latgali.

Informāciju sagatavoja Dobeles Valsts ģimnāzijas Svešvalodu MK vadītāja Dina Grīnfelde

10.klašu skolēnu komanda “HEXAGONS” piedalās konkursā “Matemātika svešvalodās”

Jan 1, 2018   ///   Aktualitātes vecākiem, Konkursi, Notikumi, Sasniegumi, Vecākiem  //  Comments Off

Atsaucoties Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas aicinājumam, mūsu ģimnāzijas komanda sešu jauniešu sastāvā 8.decembrī piedalījās konkursā “Matemātika svešvalodās 10.klasei”. Skolēni attīstīja spriešanas spējas un prasmi darboties komandā. Visa komanda nedēļu pirms konkursa gatavoja mājas darbu – savas skolas un komandas reklāmu, ko vajadzēja izdomāt vismaz 2 svešvalodās, bet nedrīkstēja izmantot informācijas tehnoloģijas. Ģimnāzijas komadu veidoja sekojoši 10.klašu skolēni:

Lība Karlīna Varapoga, Dilans Kabajevs, Aivis Skutelis, Rūdis Šķupelis, Anastasija Bargatina un Karīna Kondrāte.

Konkursa katra daļa ilga 40 minūtes, skolēni vispirms iepazinās ar uzdevumu noteikumiem, kas bija rakstīti svešvalodās. Pirmajā daļā vācu, attiecīgi nākošajās daļās krievu un angļu valodās.  Lepojamies ar mūsu jauniešiem, kas spēja atrisināt sarežģītus matemātikas uzdevumus un vienlīdz gudri bija svešvalodās. HEXAGONS ieguva godpilno 3.vietu aiz Āgenskalna Valsts ģimnāzijas un Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas komandām.

Paldies matemātikas skolotājai Jolantai Šaknerei par skolēnu gatavošanu konkursam.

Informāciju sagatavoja Dobeles Valsts ģimnāzijas Svešvalodu MK vadītāja Dina Grīnfelde

Mazās ķīmijas skolas dalībnieku mācību ekskursija

Jan 1, 2018   ///   Aktualitātes vecākiem, Iespējas skolēniem, Notikumi, Sasniegumi, Vecākiem  //  Comments Off

8.-10. klašu skolēnu – Mazās ķīmijas skolas dalībnieku –mācību ekskursija uz Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti

Mēs, 8.-10.klašu skolēnu grupa, 20.decembrī devāmies uz Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmisko centru skolotājas Sarmītes Dudes vadībā.

Ekskursiju vadīja docents Jāzeps Logins. Apmeklējām bibliotēku, konferenču zāli, pagalmu, no ārpuses apskatījām siltumnīcu, kā arī darbojāmies ķīmijas laboratorijās. Tikām sadalīti 2 grupās – 1.grupa veica eksperimentus J.Logina vadībā, 2. grupa noteica vielas profesora Jāņa Švirksta vadībā. 2. grupai bija dotas vairākas mēģenes ar vielu šķīdumiem. Uzdevums bija noskaidrot, kādas vielas atrodas katrā mēģenē. Abi vadītāji no mums saņēma nelielas dāvaniņas par iespēju aktīvi darboties Ķīmijas fakultātē, par vadītajām nodarbībām vasaras nometnē un Dobeles Valsts ģimnāzijā.

Tad jau Ziemassvētku noskaņā devāmies pusdienās. Satikām arī Ziemassvētku vecīti, kurš labprāt uzklausīja mūsu runātos dzejoļus.

Vēlāk devāmies uz zinātnisko teātri “Zinātnes zonā”. Vērojām un piedalījāmies ķīmijas un fizikas eksperimentos. Kurš gan būtu domājis, ka ledus varbūt karsts? Visiem patika sprādzieni. Visskaļākais sprādziens tika izraisīts, propāna gāzei pievienojot skābekli un to aizdedzinot. Citā eksperimentā padarījām monētas sudrabotas un zeltītas. Iesakām arī citiem apmeklēt “Zinātnes zonu”.  Arī mājupceļā labi pavadījām laiku. Izteicām novēlējumus domubiedriem, dalījāmies iespaidos par uzzināto un uzdevām jautājumus cits citam. Saņēmām vērtīgu dāvanu no Latvijas Universitātes – Ķīmijas fakultātes piemiņas medaļu. Kopumā diena bija izdevusies un daudz ko jaunu uzzinājām.

Informāciju sagatavojka Laura Laimiņa, 9.B klases skolniece

7. klases panākumi basketbola sacensībās

5. decembrī notika skolēnu turnīrs basketbolā vidējā grupā meitenēm un zēniem. Meitenes 4 komandu konkurencē izcīnīja 2. vietu, zaudējot vienaudzēm no Auces vidusskolas. Zēni uzvarēja visās spēlēs, gan apakšgrupā, gan finālā. Un 9 komandu konkurencē izcīnīja 1. vietu.

Sacensībās piedalījās:

Auders Kārlis, Bisenieks Oskars, Bondars Endijs, Karro Artūrs, Māliņš Gustavs, Ozoliņš Ralfs Matīss, Grosberga Patrīcija, Rudziša Jana Anda, Zarovska Valērija, Jēkabsone Anete Kristiana, Elferts Rūdolfs, Inozemcevs Raivis, Sāvičs Daniels, Zīverts Arvis, Dubrovska Alīna, Grinšpone Annija un Kancāne Nanija

Informāciju sagatavoja Ēriks Zaremba

Mūsu “dzelzs cilvēki”

Dec 15, 2017   ///   Aktualitātes vecākiem, Iespējas skolēniem, Notikumi, Vecākiem  //  Comments Off

Sporta veidā, ko apzīmē par „dzelzs cilvēku” sporta veidu – triatlonu, Latvijas triatlona federācija (LTF) ir izvērtējusi sportistu sniegumu 2017.gadā, kur nozīmīgu vietu ieņem arī Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēni.

Septiņi ģimnāzisti trenējas sporta klubā Aquatics trenera Kārļa Kalniņa vadībā: no 7.klases – Linda Eihmane, Kristaps Dūzis, no 8.klases – Pauls Audzēvičs, no 10.klases – Linda Siliņa, Markus Ubavičs un Jēkabs Audzēvičs, no 11.klases – Daniela Leitāne.

2017.gadā visi Aquatics kluba sportisti ir bijuši ļoti aktīvi. Daudzi ir piedalījušies sacensībās gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Igaunijā, gan Baltkrievijā, un daži pat Rumānijā un Čehijā. Sacensības notika dažādos līmeņos – gan Latvijas kausi, gan Latvijas čempionāti, gan Baltijas kausi, gan Eiropas Junioru kausi. Kopumā triatlona sezonā kluba sportisti ir piedalījušies vismaz 16 sacensībās.

2017.gada 25.novembrī Latvijas triatlona federācija sportistiem bija noorganizējusi sezonas noslēguma pasākumu Baltezerā viesnīcā Baltvilla, kur tika sumināti labākie. Sezonas kopvērtējuma reitingā pirmajā desmitniekā šogad ir iekļuvis Kristaps Dūzis (6.vieta), kas ir liels sasniegums, jo punktu vākšanā ir jāsacenšas ar lielo distanču junioriem un vīriem. Savukārt starp sievietēm pirmajā desmitniekā – 1.vieta Danielai Leitānei, 2.vieta Lindai Siliņai, 7.vieta Lindai Eihmanei.

Rezultāti šeit: https://www.triatlons.lv/reitings.

Bildes šeit: https://photos.google.com/share/AF1QipMZOKwh8FaMYAEUKWfaizDl8tPES1HQ6IqqMIPoikH8IwOEfymPmD0_-vZTTrIN6w?key=ZUlhYmVyN3hOMUlHenVybnFaTkJrTDA0NnIzaWdn.

2017.gada sezonas Latvijas kausa izcīņā pa vecuma grupām augstās godalgotās vietas ieņēma arī DVĢ skolēni:

1)      S13 grupā 2004. – 2005.gadā dzimušie – 1.vieta – Linda Eihmane

2)      V13 grupā 2004. – 2005. gadā dzimušie – 1.vieta – Kristaps Dūzis

3)      S17 grupā 2000. – 2001. gadā dzimušie – 1.vieta – Daniela Leitāne, 2.vieta – Linda Siliņa

4)      V17 grupā 2000.-2001. gadā dzimušie – 2.vieta – Markus Ubavičs, 3.vieta – Jēkabs Audzēvičs.

Ģimnāziste Daniela Leitāne ir Latvijas junioru izlases sastāva sportiste un šogad saņēma arī Latvijas triatlona federācijas sp eciālo nomināciju – „Augstvērtīgākie sasniegumi”.

Sporta klubs AQUATICS sportisti neapstājas. Viņi gatavojas nākamajai sezonai, lai gūtu vēl augstākus sasniegumus gan Latvijas mērogā, gan starptautiskajā arēnā. Šobrīd, t.sk. arī brīvlaikā notiek aktīvi treniņi 6 reizes nedēļā Dobeles 1.vidusskolas baseinā. Savukārt Daniela Leitāne un Linda Siliņa Ziemassvētku laiku pavadīs nevis baudot svētkus un garlaikojoties, bet gan divas nedēļas intensīvi trenējoties LTF organizētajā triatlona sporta nometnē Spānijā.

Droši varam apgalvot, ka šie sportisti Dobeles novada līdzjutēju cerības nepievils arī 2018.gada sezonā, sev nesot līdzi arī Dobeles Valsts ģimnāzijas vārdu.

Informāciju sagatavoja Evita Leitāne

Lapas:1234567...16»

Kalendārs

septembris 2019
P O T C P S Sv
« Aug    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Meklēt