Bibliotēkas lietošanas kārtība

Dobeles Valsts ģimnāzijas bibliotēkas lietošanas kārtība

1. Dobeles Valsts ģimnāzijas lietošanas kārtība nosaka DVĢ bibliotēkas
lietotāju loku un saistības, apkalpošanu un informācijas resursu izmantošanu.
Darba laiks:

darba dienās 7.30 – 16.00
2. Par ģimnāzijas bibliotēkas reģistrēto lietotāju var kļūt:
2.1. ģimnāzijas darbinieki;
2.2. ģimnāzijas skolēni;
2.3. ģimnāzijas skolēnu vecāki.
3. Lietotāja tiesības ir:
3.1. saņemt pilnīgu informāciju par bibliotēkas fonda sastāvu;
3.2. izmantot bibliotēkas fonda materiālus, informācijas meklētājsistēmas un datu bāzes;
3.3. saņemt bibliotekārās uzziņas;
3.4. saņemt konsultācijas par nepieciešamo iespieddarbu iegūšanu citās bibliotēkās vai informācijas iegūšanu elektroniskajās datu bāzēs;
3.5. piedalīties bibliotēkas rīkotajos pasākumos;
3.6. izmantot bibliotēkas maksas pakalpojumus.
4. Lietotāja pienākums ir:
4.1. iepazīties ar ģimnāzijas bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar savu parakstu lasītāja formulārā apstiprināt to ievērošanu;
4.2. saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem vai audiovizuālajiem un elektroniskajiem materiāliem; katrs lasītājs ir personiski atbildīgs par saņemto iespieddarbu, audiovizuālo un elektronisko dokumentu saglabāšanu.
4.3. ievērot lietošanā saņemto iespieddarbu, audiovizuālo un elektronisko materiālu lietošanas termiņu;
4.4. saglabāt iespieddarbu kārtību grāmatu plauktos;
4.5. atlīdzināt bibliotēkai radušos zaudējumus iespieddarba vai audiovizuālā vai elektroniskā materiāla sabojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā;
4.6. bibliotēkas apmeklējuma laikā ievērot kulturālas uzvedības normas, netrokšņot, nelietot pārtiku.
5. Lietotāju apkalpošanas kārtība:
5.1. ģimnāzijas bibliotēkas fonds, datu bāzes un pakalpojumi ir vispārpieejami visiem ģimnāzijas kolektīva locekļiem, kā arī citiem lietotājiem;
5.2. bibliotēkas pamatfondam un visiem preses izdevumiem ir brīva pieeja, mācību grāmatu fondam – slēgta, lietotājiem tas ir pieejams tikai ar bibliotēkas darbinieka atļauju;
5.3. reģistrētie lietotāji – skolēni un darbinieki – var izmantot ģimnāzijas bibliotēkas fondu mācību grāmatu abonementā, nozaru un daiļliteratūras abonementā, lasītavā, kā arī lietot datu bāzes un   izmantot maksas pakalpojumus;
5.4. reģistrētie lietotāji – skolēnu vecāki – ģimnāzijas bibliotēkas fondu var izmantot lasītavā, abonementā – tikai literatūru psiholoģijā un pedagoģijā;
5.5. citi lietotāji bibliotēkas fondu materiālus var izmantot lasītavā.
6. Iespieddarbu un citu dokumentu lietošanas kārtība:
6.1. mācību grāmatas izsniedz uz mācību vielas apguvei nepieciešamo laiku;
6.2. mācību vielas apguvei nepieciešamā daiļliteratūra – uz vielas apguves laiku;
6.3. pārējā daiļliteratūra – 2 nedēļas;
6.4. nozaru uzziņu literatūra – 3 dienas;
6.5. nozaru zinātniskā literatūra – 1 mēnesis;
6.6. nākamos iespieddarbus var saņemt lietošanā tikai pēc iepriekšējo nodošanas vai lietošanas termiņa pagarināšanas;
6.7. 9. un 12. klašu skolēni saistības ar bibliotēku nokārto līdz izlaiduma dienai;
6.8.   iespieddarbi, kuri izmantojami tikai lasītavā:

  • vārdnīcas un enciklopēdijas;
  • mākslas albumi;
  • atsevišķu iespieddarbu vienīgie vai pēdējie eksemplāri;
  • tematiskās mapes;
  • preses izdevumu jaunākie numuri.

7. Iespieddarbu vai citu dokumentu vērtības atlīdzināšanas kārtība:
7.1. nozaudētos vai sabojātos iespieddarbus un citus dokumentus aizvieto ar tādiem pašiem;
7.2. ja tas nav iespējams, vienojoties ar bibliotekāru, nozaudētā vietā jāatnes līdzvērtīgs izdevums;
7.3. atsevišķos gadījumos pieļaujama vērtības segšana naudā, kas tiek iemaksāta DVĢ kancelejā.
8. Maksas pakalpojumu veidi:
8.1. kopēšana personīgām vajadzībām:
8.2. printera izdruka personīgām vajadzībām.
8.3 pakalpojumu cenas nosaka Dobeles novada pašvaldība.